ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 TECNICOS PARA A CASETA DE TURISMO.

21 Maio 2021

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 246/2021
Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias RedondoAsunto: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 TECNICOS PARA A CASETA DE TURISMO.

Vistas as bases especificas para a contratación laboral temporal de 2 Técnicos para a Caseta de Turismo. Esta Alcaldía en uso das súas competencias, e mais concretamente, co establecido no artigo 21 da lei 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora das bases de Réxime Local en materia de contratación RESOLVE:

Primeiro- Aprobar visto o listado de instancias presentadas por Rexistro de Entrada e de acordo co criterios na base quinta, aprobar a seguinte relación de Admitidos e excluidos:

ADMITIDOS:
1.DNA. SARA MARTINEZ FIGUEIRAS.
2.DNA. RAQUEL SANTIAGO ROMO.
3.DNA. CRISTINA CADENA FREIRE.
4.DNA. ESMERALDA ROMERO RIVERA.
5.DNA. ILIANA PLA SAMPERIO.
6.DNA. GRISELDA RITROVATTI GARROTE.
7.DNA. MARTA SUSANA VEIGA TORRES.
8.DNA. MAGDALENA SOFIA NIETO TARAMONA.

EXCLUIDOS:
NINGÚN.

TERCEIRO:- Determinar a composición da Comisión Seleccionadora que será integrada polos seguintes membros:

Presidente: D. ALFONSO PORTELA MARTINEZ.
Secretario: José Angel Carballo Feijoo.
Vocais:
Sr. D. Benito José Calvo Castro.
Sr D. Manuel Larrosa Rodríguez.
Sr. D. Javier Sánchez Romero.

O/A aspirante deberá de vir provsto da mascarilla correspondente.

A primeira proba da fase de oposición terá lugar o vindeiro venres día 28 de maio de 2021, as 10,00 horas na Casa do Concello.

Asi o acorda e dispón o Sr. Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo , en Ares a vinteun de maio de dous mil vinteun, e de que eu como Secretario., dou fe.