21 Maio 2021

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 246/2021
Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo

Asunto: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 TECNICOS PARA A CASETA DE TURISMO.

Vistas as bases especificas para a contratación laboral temporal de 2 Técnicos para a Caseta de Turismo. Esta Alcaldía en uso das súas competencias, e mais concretamente, co establecido no artigo 21 da lei 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora das bases de Réxime Local en materia de contratación RESOLVE:

Primeiro- Aprobar visto o listado de instancias presentadas por Rexistro de Entrada e de acordo co criterios na base quinta, aprobar a seguinte relación de Admitidos e excluidos:

ADMITIDOS:
1. DNA. SARA MARTINEZ FIGUEIRAS.
2. DNA. RAQUEL SANTIAGO ROMO.
3. DNA. CRISTINA CADENA FREIRE.
4. DNA. ESMERALDA ROMERO RIVERA.
5. DNA. ILIANA PLA SAMPERIO.
6. DNA. GRISELDA RITROVATTI GARROTE.
7. DNA. MARTA SUSANA VEIGA TORRES.
8. DNA. MAGDALENA SOFIA NIETO TARAMONA.

EXCLUIDOS:
NINGÚN.

TERCEIRO:- Determinar a composición da Comisión Seleccionadora que será integrada polos seguintes membros:

Presidente: D. ALFONSO PORTELA MARTINEZ.
Secretario: José Angel Carballo Feijoo.
Vocais:
Sr. D. Benito José Calvo Castro.
Sr D. Manuel Larrosa Rodríguez.
Sr. D. Javier Sánchez Romero.

O/A aspirante deberá de vir provsto da mascarilla correspondente.

A primeira proba da fase de oposición terá lugar o vindeiro venres día 28 de maio de 2021, as 10,00 horas na Casa do Concello.

Asi o acorda e dispón o Sr. Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo , en Ares a vinteun de maio de dous mil vinteun, e de que eu como Secretario., dou fe.

Descargar Resolución pdf 

07 Maio 2021

En Ares ás 9,30 horas do día 7 de maio de 2021 na Casa do Concello de Aresl, reúnese a Comisión Seleccionadora que xulgará as probas para tres prazas de auxiliar de Polícia Local nos termos da convocatoria aos efectos de resolver as alegacións presentadas polos aspirantes ás preguntas da segunda proba “test”.

Presidente: Jaime Alberto Domfnguez Fernández.
Secretario: Manuel Larrosa Rodrfguez.

Vogais: José Ángel Carballo Feijoo.
Ángel A. Rodrfguez Calviño
Javier Sánchez Romero.

Alegacións presentadas por

07 Maio 2021

En Ares a sete de maio de 2021 na Casa do Concello, reúnese a Comisión Seleccionadora que xulgará as probas para tres prazas de auxiliar de Policía Local nos termos da convocatoria, habendo sido convocados os aspirantes para a calificación da segunda proba:

Presidente: Jaime Alberto Domínguez Fernández.
Secretario: Manuel Larrosa Rodríguez.

Vogais: José Angel Carballo Feijoo.
Ángel A. Rodríguez Calviño
Javier Sánchez Romero.

Resoltas as alegacións presentadas polos aspirantes, examinados os exámenes dos aspirantes presentados, obtense o seguinte resultado:

05 Maio 2021

Primeira.- Obxecto
Ó abeiro da subvención outorgada pola Excma. Deputación Provincial de A Coruña para PEL- CONCELLOS REACTIVA 2021 mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia por importe de 86.000 €, ten por obxecto, entre outras, a contratación de 4 peóns polo prazo de cinco meses a xornada completa.

Segunda.- Selección
A selección terá lugar entre os candidatos que se presenten mediante convocatoria pública a facer mediante anuncio nun xornal dos de maior tirada da comarca, de acordo cos principios de publicidade, concorrencia, igualdade, mérito e non discriminación.

No proceso selectivo, valorarase como mérito finalizar favorablemente programas de capacitación, formación e integración no mercado laboral organizados e/ou financiados polas Administracións Públicas. A tal fin, terán que aplicar o previsto na lexislación vixente sobre a protección e fomento do emprego do persoal en risco de exclusión social, á que se fai referencia o punto seguinte de estas bases.

Terceira.- Requisitos do persoal para contratar.
As persoas a contratar deberán estar en situación de desemprego na data de inicio do proceso selectivo, ou no caso de existencia de listas de procesos anteriores, á data da convocatoria, e cumprir algunha das seguintes situacións de exclusión laboral:

a) Mulleres, ao ter un diferencial de índice de desemprego rexistrado sensiblemente superior ao dos homes.
b) Maiores de 45 anos.
c) Persoas desempregadas de longa duración. Aos efectos deste programa terán esta consideración aquelas
persoas que leven un mínimo de dous anos como demandantes de emprego.
d) Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente, unha discapacidade nun grao igual o superior al 33%. A acreditación da discapacidade será comprobada polos concellos no proceso de selección das persoas a contratar.
e) Persoas en situación de drogodependencia
f) Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego.
g) Persoas con fogar monoparental
h) Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais
i) Persoas
 

05 Maio 2021

Primeira.- Obxecto
Ó abeiro da subvención outorgada pola Excma. Deputación Provincial de A Coruña para PEL- CONCELLOS REACTIVA 2021 mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia por importe de 86.000 €, ten por obxecto, entre outras, a contratación de 2 subalterno/as polo prazo de cinco meses a xornada parcial (25h/semana).

Segunda.- Selección
A selección terá lugar entre as persoas candidatas que se presenten mediante convocatoria pública a facer mediante anuncio nun xornal dos de maior tirada da comarca, de acordo cos principios de publicidade, concorrencia, igualdade, mérito e non discriminación.

No proceso selectivo, valorarase como mérito finalizar favorablemente programas de capacitación, formación e integración no mercado laboral organizados e/ou financiados polas Administracións Públicas. A tal fin, terán que aplicar o previsto na lexislación vixente sobre a protección e fomento do emprego do persoal en risco de exclusión social, á que se fai referencia o punto seguinte de estas bases.

Terceira.- Requisitos do persoal para contratar.
As persoas a contratar deberán estar en situación de desemprego na data de inicio do proceso selectivo, ou no caso de existencia de listas de procesos anteriores, á data da convocatoria, e cumprir algunha das seguintes situacións de exclusión laboral:

a) Mulleres, ao ter un diferencial de índice de desemprego rexistrado sensiblemente superior ao dos homes.
b) Maiores de 45 anos.
c) Persoas desempregadas de longa duración. Aos efectos deste programa terán esta consideración aquelas persoas que leven un mínimo de dous anos como demandantes de emprego.
d) Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente, unha discapacidade nun grao igual o superior al 33%. A acreditación da discapacidade será comprobada polos concellos no proceso de selección das persoas a contratar.
e) Persoas en situación de drogodependencia
f) Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego.
g) Persoas con fogar monoparental
h) Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma
 

03 Maio 2021

ANUNCIO

PRANTILLA PRIMEIRA PROBA AUXILIAR POlÍCIA LOCAL

Realizado o pasado venres día 30 de abril a primeira proba para auxiliares da Policía Local e publicada a prantilla, observouse a comisión de erros materiais na mesma. Conseguíntemente procédese a subsanar ditos erros e a publicar novamente a prantilla, concedéndose un novo prazo de dous días naturais para a formulación de alegacións, sen prexuízo de manterse ás xa presentadas.
 

30 Abril 2021

Preguntas e respostas da sengunda proba, para a contratación, en réxime laboral temporal de seis auxiliares da policia local.
 

29 Abril 2021

En Ares ás 9,00 horas do día 27 de abril de 2021 no pavillón polideportivo Municipal, reúnese a Comisión Seleccionadora que xulgará as probas para tres prazas de auxiliar de Polícia Local nos termos da convocatoria, habendo sido convocados os aspirantes para a realización da primeira proba:

Presidente: Jaime Alberto Domínguez Fernández.
Secretario: Manuel Larrosa Rodríguez.
Vogais: José Ángel Carballo Feijoo.
Ángel A. Rodríguez Calviño
Javier Sánchez Romero.

Efectuado chamamento único presentanse os seguíntes aspirantes:

CRISTIAN PAZ PIÑEIRO
IKER DÍAZ VILLAVERDE
ROBERTO OTERO SESMONDE
KAREN PÉREZ PITA
ALEJANDRO LUIS CASAR FOLGAR
BORJA VILASÁNCHEZ RODRÍGUEZ
PABLO GESTO AREOSA
ALBERTO JOSE GARCÍA PARÍS
MARÍA ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ
JUAN CAO DIÉGUEZ
RAÚL RODRÍGUEZ BLANCO
ADRIÁN FERREIRA BERMÚDEZ
ÁLVARO PARRES PADÍN
CRISTÓBAL SALVADOR PANTIN FUERTES
SAMUEL GONZÁLEZ LÓPEZ
JAVIER MARÍA VIDAL PAREDES
DIEGO SEIJIDO DOPICO
CÉSAR LÓPEZ SANTIAGO
CARLOS FERRER CASAL
RUBEN LÓPEZ FERNANDEZ
FERNANDO ARIAS GUTIÉRREZ
BRAIS VIZOSO GARCÍA
ANA DOMÍNGUEZ BERMÚDEZ
MIRELLA LOURDES LIÑARES
SONIA CORRAL VÁZQUEZ
JOSÉ JIMÉNEZ BORJA

Realizada a fase de oposición correspondentes á comprobación da estatura e probas física nos termos da base 6.3 da convocatoria, obténse o seguínte resultado:

CRISTIAN PAZ PIÑEIRO APTO
IKER DÍAZ VILLAVERDE APTO
ROBERTO OTERO SESMONDE APTO
KAREN PÉREZ PITA APTA
ALEJANDRO LUIS CASAR FOLGAR APTO
BORJA VILASÁNCHEZ RODRÍGUEZ APTO
PABLO GESTO AREOSA APTO
ALBERTO JOSE GARCÍA PARÍS APTO
MARÍA ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ APTA
JUAN CAO DIÉGUEZ APTO
RAÚL RODRÍGUEZ BLANCO APTO
ADRIÁN FERREIRA BERMÚDEZ APTO
ÁLVARO PARRES PADÍN APTO
CRISTÓBAL SALVADOR PANTIN FUERTES APTO
SAMUEL GONZÁLEZ LÓPEZ APTO
JAVIER MARÍA VIDAL PAREDES APTO
DIEGO SEIJIDO DOPICO APTO
CÉSAR LÓPEZ SANTIAGO APTO
CARLOS FERRER CASAL APTO
RUBEN LÓPEZ FERNANDEZ APTO
FERNANDO ARIAS GUTIÉRREZ APTO
BRAIS VIZOSO GARCÍA APTO
ANA DOMÍNGUEZ BERMÚDEZ APTA
MIRELLA LOURDES LIÑARES APTA
SONIA CORRAL VÁZQUEZ APTA
JOSÉ JIMÉNEZ BORJA APTO

A Comisión seleccionadora corda convocar para a segunda proba prevista na base 6.3.2 “Proba de coñecementos” para o vindeiro venres día 30 de abril ás 11,00 horas na Alianza Aresana, debendo os aspirantes acudir provistos de D.N.I. o documento de identificación, bolígrafo así como de mascarilla, acto para o que se adoptarán ás medidas Covid.

En Ares, a 27 de abril de 2021, A Comisión Seleccionadora,
 

24 Abril 2021

APROBADAS POR ACORDO DA XUNTA MUNICIPAL DE GOBERNO DE DATA 22/04/2021.

A vista da publicación no Boletín Oficial da Provincia nº 72, do martes 20 de abril de 2021 pola que se que aproba a concesión definitiva de subvencións do programa DP0029, dirixido a concellos e agrupacións de concellos da Coruña de menos de 50.000 habitantes para financiar o gasto de persoal das oficinas de turismo, ano 2021.

Na súa virtude, en base aos preceptos legais aplicables, en especial, a Lei 7/1985, de 2 de abril, o Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, a Lei5/1997 de 22 de xullo e o Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, veño en aprobar as seguintes bases que teñen por obxecto a selección que nas mesmas se contemplan, baixo a modalidade contractual de contrato de obra ou servizo determinado ó abeiro do Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro, que desenrola o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro , en materia de contratos eventuais por circunstancias da produción.

BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS TÉCNICOS PARA A CASETA DE TURISMO.

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

O obxecto da convocatoria é o financiamento das retribucións do persoal técnico para as oficinas de turismo dos concellos ou agrupacións de concellos da provincia da Coruña de poboación inferior a 50.000 habitantes por un período mínimo de 4 meses durante o ano 2021.

O persoal deberá ser a través de nova contratación ou pertencer ás listaxes habilitadas para o efecto.

SEGUNDA.- MODALIDADE.
A contratación é por obra ou servizo de 2 técnicos de turismo polo prazo de 4 MESES a 75% de xornada.

TERCEIRA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
Oposición libre.

CUARTA.- DURACIÓN DO CONTRATO.
A duración do contrato será de 4 meses contados a partir da sinatura do mesmo.


BASES en pdf

22 Abril 2021

RESOLUCIÓN ALCALDÍA 191, de 21-04-2021

LISTA DEFINITICA ADMITIDOS/EXCLUIDOS, COMPOSICIÓN COMISIÓN SELECCIONADORA E DATA PRIMEIRA PROBA AUXILIAR POLÍCIA LOCAL

Vistas as Bases Específicas para a contratación de 3 auxiliares da Policía Local, rematado o prazo de presentación instancias, aprobada a lista provisional, á vista das alegacións presentadas procédese á aprobación da lista definitiva de admitidos e excluidos, composición comisión seleccionadora e data inicio primeira proba

Nos termos das Base Cuarta, dous “ADMISION DE ASPIRANTES” : 2.- Posteriormente, o Alcalde declarará aprobada a listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as, que se publicará no taboleiro de edictos do Concello. Na mesma resolución o Alcalde determinará o lugar, data e hora da celebración do primeiro exercicio, así como a composición do Órgano de selección. Sempre que sexa posible, a citada resolución publicarase, a título informativo e complementario, na web municipal.

RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a lista definitiva de admitidos/excluidos.

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS
LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS PLAZAS AUXILIAR POLICIA LOCAL
Nº DNI Nombre y apellidos Papel/eléctrico
1 …692..F CRISTIAN PAZ PIÑEIRO EN PAPEL
2 …433..S IKER DÍAZ VILLAVERDE EN PAPEL
3 …096…A ÁLVARO GRUEIRO GONZÁLEZ EN PAPEL
4 …829..H ROBERTO OTERO SESMONDE EN PAPEL
5 …195..Y KAREN PÉREZ PITA EN PAPEL
6 …016..Y ALEJANDRO LUIS CASAR FOLGAR ELECTRÓNICO
7 …168..Q BORJA VILASÁNCHEZ RODRÍGUEZ EN PAPEL
8 …356..M PABLO GESTO AREOSA ELECTRÓNICO
9 …988..A ALBERTO JOSE GARCÍA PARÍS EN PAPEL
10 …121..L MARÍA ISABEL GARCÍA FERNÁNDEZ ELECTRÓNICO
11 …132..L JUAN CAO DIÉGUEZ EN PAPEL
12 …585.. V MOISÉS PEREIRO PÉREZ EN PAPEL
13 …241..E RAÚL RODRÍGUEZ BLANCO EN PAPEL
14 …147..F ADRIÁN FERREIRA BERMÚDEZ EN PAPEL
15 …031..Y ÁLVARO PARRES PADÍN ELECTRÓNICO
16 …188..B CRISTÓBAL SALVADOR PANTIN FUERTES EN PAPEL
17 …269..M SAMUEL GONZÁLEZ LÓPEZ EN PAPEL
18 …573..M JAVIER MARÍA VIDAL PAREDES EN PAPEL
19 …170..J DIEGO SEIJIDO DOPICO EN PAPEL
20 …944..A CÉSAR LÓPEZ SANTIAGO EN PAPEL
21 …975..S CARLOS FERRER CASAL EN PAPEL
22 …786..G ALBERTO PRIETO PARDO EN PAPEL
23 …402..D RUBEN LÓPEZ FERNANDEZ EN PAPEL
24 …955..H FERNANDO ARIAS GUTIÉRREZ EN PAPEL
25 …158..W


RESOLUCIÓN en pdf