Alcaldía e Facenda e Contas

JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO

Julio Ignacio Iglesias Redondo, alcalde-presidente do Concello de Ares, ademais de asumir as funcións propias da alcaldía, xestiona directamente as materias relacionadas con orzamentos, expedientes de modificación de créditos, taxas e tributos, Facenda, operacións de préstamos, contribucións especiais e conta xeral.