Biblioteca Municipal

HORARIO

Mañás: 10:00 a 13:30 h.
Tardes: 16:30 a 20:00 h.

LOCALIZACIÓN

Edificio «Alianza Aresana»
Rúa María n.º 11

TELÉFONO

981 448 057

FAX

981 448 057

CORREO

correo@correo.es

A Biblioteca Pública Municipal de Ares está sita fisicamente no edificio da «Alianza Aresana» e ofrece os seguintes servizos:

 • Biblioteca
 • Sala de lectura e estudo
 • Sección infantil
 • Sección xuvenil
 • Préstamos a domicilio
 • Actividades de promoción da lectura (contacontos, talleres, concursos, etc.)

 

A Biblioteca Municipal é un servizo público interesado na difusión do coñecemento e a cultura na comunidade, que traballa pola cidadanía e intenta xestionar un espazo de tolerancia e respecto cara aos demais. Así mesmo, busca en todo momento optimizar os seus recursos e aproveitar ao máximo as instalacións e infraestruturas con que conta.

Que se necesita para facerse socio?
Os únicos pasos que se deben seguir para facerse socio consisten en cubrir o impreso cos datos persoais e achegar a fotocopia do D.N.I. ou, no caso dos máis pequenos, do libro de familia.
Unha vez que xa se é socio, pódense solicitar os libros que se queira. Pódense pedir emprestados ata tres libros á vez, sempre cun prazo máximo de vinte días, aínda que se pode prorrogar en caso necesario.

Un servizo moi solicitado da biblioteca é o acceso a Internet por medio de «Internet nas Bibliotecas». Grazas a el dispoñemos de tres ordenadores fixos con esta conexión.

INTERNET NAS BIBLIOTECAS
O programa «Internet nas Bibliotecas» é un servizo dirixido ás bibliotecas públicas cuxo obxectivo consiste en levar a banda ancha e o uso das novas tecnoloxías ás bibliotecas públicas.
O usuario pode realizar varias actividades, sexa cos ordenadores da propia biblioteca, sexa cun portátil que traia el mesmo.
Para usar o ordenador basta con introducir o nome de usuario e o contrasinal que o cidadán definiu a primeira vez na pantalla de rexistro de usuarios. Poderá realizar, entre outras, as seguintes actividades:

 • Conectarse a Internet.
 • Crear, consultar ou modificar documentos de Word, Excel, Access, Power Point, etc.
 • Consultar documentos en formato pdf (Adobe Acrobat Reader).
 • Visualizar ficheiros en formato de vídeo e DVD.
 • Un usuario pode tamén levar un periférico USB da súa propiedade para utilizalo no ordenador, por exemplo, unha cámara dixital para visualizar e poder gardar ou imprimir fotos, etc.
 • Cada usuario pode dispoñer de ata 8 horas gratis de conexión a Internet no portátil e unha hora no ordenador fixo. Pasado ese tempo, cortarase a conexión.

 

Dentro das instalacións dispoñemos do servizo de Oficina Municipal de Información Xuvenil.
OMIX
Que é unha OMIX?
É unha estrutura informativa de carácter municipal que presta servizos de información aos mozos do concello, ben directamente ou ben a través de puntos municipais de información xuvenil vinculados.
Un dos servizos máis demandados desta oficina é a emisión do Carné Xove.


CARNÉ XOVE
Destinatarios:
Mozos de entre 12 e 25 años, ambos inclusive.

Expedición:
É preciso cubrir un impreso, presentar unha foto, dúas fotocopias do D.N.I. e pagar 6 € nunha entidade bancaria.

Ámbito e cobertura:
O seu obxectivo é facilitar aos mozos de entre 12 e 25 anos o acceso a diferentes bens e servizos a través de descontos e vantaxes.
Permite aos seus titulares un acceso privilexiado a diferentes bens e servizos que abranguen diferentes ámbitos: cultura, aloxamento, transporte, comercio, etc.
Poderá utilizarse naqueles establecementos e servizos que figuren na guía Carné Xove Euro -26, que se entrega gratuitamente co carné.

Validez:
Este carné ten unha vixencia de 2 anos a partir da súa expedición.