RESOLUCIÓN ALCALDÍA

Aprobación da listaxe definitiva de admitidos/excluídos e designación tribunais calificadores no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal publicadas no BOP número 100 do venres 27 de maio de 2022 e no BOP número 101 do Luns 30 de maio de 2022

Vistas as Bases xerais dos procesos selectivos convocados polo Concello de Ares para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público de 2022 publicadas no BOP nº 246 de data 29/12/2022.

Vistas as Bases específicas para a provisión de prazas de persoal laboral fixo incluídas na oferta de emprego público do Concello de ARES 2021, complementaria, para estabilización do emprego temporal, publicadas no BOP nº 31 de data 14/02/2023, para selección das seguintes prazas:

1 praza de persoal laboral fixo de Educador/a Social do Concello de Ares, 1 praza de Auxiliar Administrativo Centro 3ª Idade do Concello de Ares

1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ludoteca e Biblioteca) do Concello de Ares 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo Informático do Concello de Ares.

1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Juzgado de Paz) do Concello de Ares 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ud. Urbanismo) do Concello de Ares

1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Depto. Xestión Económica) do Concello de Ares 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servizos Sociais) do Concello de Ares

  • praza de persoal laboral fixo de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Ud. Subvencións) do Concello de 1 praza de persoal laboral fixo de Capataz (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de Ares.
  • prazas de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de
  • praza de persoal laboral fixo de Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga) do Concello de Ares
  • prazas de persoal laboral fixo de OFICIAL 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga) do Concello de

1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servicios Xerais) 1 praza de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Servizos) do Concello de Ares.

Publicada no BOE en data 22/11/2023 a convocatoria para participar no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal publicadas no BOP número 100 do venres 27 de maio de 2022 e no BOP número 101 do Luns 30 de maio de 2022.

Publicada no BOP nº 19 de 25/01/2024 a listaxe provisional de admitidos e excluídos no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal, e rematado o prazo de emenda e resoltas as reclamacións presentadas,

Esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial a base 6.3ª da Convocatoria,

 

RESOLVO

Primeiro.- Estimar as reclamacións presentadas, como a continuación se indica, e aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos, para os seguintes procesos:

 

1.1.- 1 praza de persoal laboral fixo de Educador/a Social do Concello de Ares, Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***7392**           Emma Álvarez Pérez

***9386**           María Adega Piñón

***1080**            Maite Sio Docampo

***7722**           Lucía Regueira Martínez

***2811**           Sara Fernández Fernández (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

DNI.-                      Nome e Apelidos

***8103**           Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

 

1.2.- 1 praza de Auxiliar Administrativo Centro 3ª Idade do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***4670**           Beatriz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***4300**           Ana María García González

***5331**           Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

***4546**           David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

***9069**            Mónica Casteleiro Vila (Estimada a súa reclamación)

***9965**           Ruth Abella Lage (Estimada a súa reclamación)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Estimada a súa reclamación)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Estimada a súa reclamación)

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Estimada a súa reclamación)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Estimada a súa reclamación).

 

Excluídos:

DNI.-                      Nome e Apelidos

***9330** Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219** Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servicios prestados e baremo formación

***8103** Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

 

1.3.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ludoteca e Biblioteca) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***4670**           Beatriz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***6532**           Brais Calles Alonso

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Estimada a súa reclamación)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Estimada a súa reclamación)

***5331**           Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

***4546**           David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

***9069**           Mónica Casteleiro Vila (Estimada a súa reclamación)

***8099**           Ana Belén Maroño Seoane (Estimada a súa reclamación)

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Estimada a súa reclamación)

***9965**           Ruth Abella Lage (Estimada a súa reclamación)

***0332**           Beatriz Martínez Ogando (Estimada a súa reclamación)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Estimada a súa reclamación)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Estimada a súa reclamación)

***9994**           María Quintero Blanco (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

DNI.-                      Nome e Apelidos

***9330** Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219** Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servicios prestados e baremo formación

***8103** Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

 

1.4.- 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo Informático do Concello de Ares. Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***9419**   Rubén Ozores Omil

***5331** Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

***7727**    Mª Antonia Blanco López (Estimada a súa reclamación)

***4546** David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

Níngún/ha

 

1.5.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Juzgado de Paz) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***4670**           Beatriz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***3436**           María Margarita Piñeiro Cartelle

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Estimada a súa reclamación)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Estimada a súa reclamación)

***5331**           Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

***4546**           David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Estimada a súa reclamación)

***9965**           Ruth Abella Lage (Estimada a súa reclamación)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Estimada a súa reclamación)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

DNI.-                      Nome e Apelidos

***9330** Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219** Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servicios prestados e baremo formación

 

1.6.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ud. Urbanismo) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***7781**           Javier Romero Martínez

***0082**           Mercedes García Pazo

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Estimada a súa reclamación)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Estimada a súa reclamación)

***5331**           Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

***4546**           David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Estimada a súa reclamación)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Estimada a súa reclamación)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

DNI.-                      Nome e Apelidos

***9330** Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219** Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servicios prestados e baremo formación

 

1.7.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Depto. Xestión Económica) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***3342**           Noé Pérez Núñez

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***5296**           Paz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***1218**          Rocío Castro Pico

***0082**           Mercedes García Pazo

***7906**            Susana María Davila Barba (Estimada a súa reclamación)

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Estimada a súa reclamación)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Estimada a súa reclamación)

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Estimada a súa reclamación)

***5331**           Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

***4546**           David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

DNI.-                Nome e Apelidos

***9330** Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

 

1.8.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servizos Sociais) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***3342**           Noé Pérez Núñez

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***5296**           Paz Brage Porral

***4670**           Beatriz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***6669**           Francisco Javier Freire Fernández

***7906**           Susana María Davila Barba (Estimada a súa reclamación)

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Estimada a súa reclamación)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Estimada a súa reclamación)

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Estimada a súa reclamación)

***5331**           Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

***4546**           David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Estimada a súa reclamación)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Estimada a súa reclamación)

***9965**           Ruth Abella Lage (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

DNI.-                Nome e Apelidos

***9330** Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219** Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servicios prestados e baremo formación)

***8103** Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

 

1.9.- 1 praza de persoal laboral fixo de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Ud. Subvencións) do Concello de Ares.

Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***5481**           Diego Gómez Carballal

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***7189**           Cristina Sequeiro Graña

***0373**           Ángel Ciprián Montenegro Montenegro

***6978**           María Dolores Regueiro Pérez

***8433**           María Elvira Álvarez Salgado

***4546**           David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

***5296**          Paz Brage Porral (Estimada a súa reclamación)

***7906**           Susana María Davila Barba ((Estimada a súa reclamación)

***3195**           José Ángel Felpeto Lamas (Estimada a súa reclamación)

***6933**           Mónica Cazorla Pena (Estimada a súa reclamación)

Excluídos:

DNI.-                      Nome e Apelidos

***8103**           Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria).

 

 

1.10.- 1 praza de persoal laboral fixo de Capataz (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de Ares. Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***0538**           César Charlón Rico

***1025**           José Antonio Martínez Villar

***5331**           José Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

Ningún/ha

 

1.11.- 2 prazas de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de Ares. Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***9686**           Miguel Permuy Vazquez

***5197**           Pedro José Vilar Martínez

***5331**           José Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

Ningún/ha

 

1.12.- 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga) do Concello de Ares

Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***4494**           Manuel Novoa Conde

***7727**            María Antonia Blanco López. (Estimada a súa reclamación)

***5331**            José Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

***0616**           Diana Vilasánchez López (Estimada a súa reclamación)

***4546**           David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

***6727**            Begoña Santiago Dopico (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

DNI.-            Nome e Apelidos

***3219** Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servicios prestados e baremo formación segundo convocatoria)

 

1.13.- 2 prazas de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga) do Concello de Ares.

Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***6034**           Jorge Tomás García Dieste

***3230**           Juan Antonio Sixto Cuperio

***2946**           Marcial Díaz González

***5331**           José Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

Ningún/ha

 

1.14.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servicios Xerais) Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***9162**           Patricia Becerra Díaz

***4670**           Beatriz Brage Porral

***6532**           Brais Calles Alonso

***6285**           Cristina Montero Rodríguez

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Estimada a súa reclamación)

***9345**            Raquel Sousa Teijeiro (Estimada a súa reclamación)

***5331**          Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

**4546**             David Rioja Míguez (Estimada a súa reclamación)

***6727**            Begoña Santiago Dopico (Estimada a súa reclamación)

***8693**            Verónica Barcón Ben (Estimada a súa reclamación)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Estimada a súa reclamación)

***7906**           Susana María Davila Barba (Estimada a súa reclamación)

***9965**           Ruth Abella Lage (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

DNI.-                      Nome e Apelidos

***9330** Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219** Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servicios prestados e baremo formación

***8103**    Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

 

 

1.15.- 1 praza de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Servizos) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                Nome e Apelidos

***8331**           Oscar García Bello

***6532**           Brais Calles Alonso

***5331**           José Antonio Castro Pardal (Estimada a súa reclamación)

 

Excluídos:

Ningún/ha

Segundo.—Designación de tribunais calificadores

Ao abeiro da Base 7ª da Convocatoria, á vista da proposta elaborada polo Concelleiro de Persoal e Plans do Concello de Ares, D. Luís Cendán Fernández, desígnanse os membros dos tribunais para cada proceso como a continuación se expresan, segundo o disposto no artigo 59 da Lei de emprego de Galicia e no artigo 60 do TREBEP.

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Educador/a Social do Concello de Ares,

Titulares:

Presidente: Jose Luís Castro Feijoó Vocal 1: Caridad Nieto Taramona

Vocal 2: Francisco Javier Sánchez Romero Vocal 3: Alfonso Portela Martínez Secretario: Isabel Margharetto Rodríguez

 

Suplentes:

Presidente: Manuel Larrosa Rodríguez Vocal 1: Maria Ana López Fernández Vocal 2: Mª Concepcion Dragó Porta Vocal 3: Benito José Calvo Castro Secretario: José Manuel Mayobre Seijas

 

Proceso de selección 1 praza de Auxiliar Administrativo Centro 3ª Idade do Concello de Ares

Titulares:

Presidente: Javier Sanchez Romero Vocal 1: Caridad NietoTaramona Vocal 2: Carmen Gonzalez Tenreiro

Vocal 3: Montserrat Rodríguez Sánchez Secretario: Jose Luis Castro Feijoó

 

Suplentes:

Presidente: Isabel Margharetto Rodríguez

 

Vocal 1: María Ana López Fernández Vocal 2: Mª Concepción Dragó Porta Vocal 3: José Manuel Mayobre Seijas Secretario: Manuel Larrosa Rodríguez

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ludoteca e Biblioteca) do Concello de Ares

Titulares:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Caridad Nieto Taramona Vocal 2: Jose Luis Castro Feijoó

Vocal 3: María Concepción Dragó Porta Secretario: Carmen Gonzalez Tenreiro

 

Suplentes:

Presidente: Isabel Margharetto Rodríguez Vocal 1: María Ana López Fernández Vocal 2: José A. Carballo Feijóo

Vocal 3: José Manuel Mayobre Seijas Secretario: Manuel Larrosa Rodríguez

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo Informático do Concello de Ares.

Titulares:

Presidente: José Ángel Carballo Feijoó Vocal 1 : María Concepción Drago Porta Vocal 2: Manuel Larrosa Rodríguez

Vocal 3: Mª. Isabel Margharetto Rodríguez Secretario: José Manuel Mayobre Seijas

 

Suplentes:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Maria Ana López Fernández Vocal 2: José Luis Castro Feijóo Vocal 3: Benito José Calvo Castro

Secretario: Montserrat Rodríguez Sánchez

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Juzgado de Paz) do Concello de Ares

Titulares:

Presidente: Carmen Gonzalez Tenreiro Vocal 1: Caridad Nieto Taramona Vocal 2: Jose Mayobre Seijas

Vocal 3: Montserrat Rodriguez Sánchez Secretario: Manuel Larrosa Rodriguez

 

Suplentes:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Maria Ana López Fernández Vocal 2: Alfonso Portela Martínez Vocal 3: Benito José Calvo Castro Secretario: Mª Concepción Dragó Porta

 

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ud. Urbanismo) do Concello de Ares

Titular

Presidente : Manuel Larrosa Rodríguez Vocal 1 : José Ángel Carballo Feijoo Vocal : Alfonso Portela Martínez

Vocal 3: María Concepción Drago Porta Secretario: Montserrat Rodriguez Sánchez

 

Suplentes

 

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Maria Ana López Fernández Vocal 2: Caridad Nieto Taramona Vocal 3: Benito José Calvo Castro

Secretario: José Manuel Mayobre Seijas

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Depto. Xestión Económica) do Concello de Ares

Titular

Presidente: Carmen Gonzalez Tenreiro Vocal 1 : María Concepción Drago Porta Vocal 2: Jose Mayobre Seijas

Vocal 3: Manuel Larrosa Rodríguez Secretario: Montserrat Rodriguez Sánchez

 

Suplente

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Maria Ana López Fernández Vocal 2: Alfonso Portela Martínez Vocal 3: Benito José Calvo Castro Secretario: Caridad Nieto Taramona

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servizos Sociais) do Concello de Ares

Titulares:

Presidente: Jose Luís Castro Feijoó

Vocal 1 : María del Carmen González Tenreiro Vocal 2: Javier Sánchez Romero

Vocal 3: Alfonso Portela Martínez Secretario: José Manuel Mayobre Seijas

 

Suplentes:

Presidente: Isabel Margharetto Rodríguez Vocal 1: María Ana López Fernández Vocal 2: Mª Concepción Dragó Porta Vocal 3: Benito José Calvo Castro Secretario: Manuel Larrosa Rodríguez

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Ud. Subvencións) do Concello de Ares.

Titulares:

Presidente: José Luis Castro Feijo

Vocal 1: María Isabel Margharetto Rodríguez Vocal 2: Alfonso Portela Martínez

Vocal 3: Mª Concepción Dragó Porta Secretario: Manuel Larrosa Rodríguez

 

Suplentes:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Maria Ana López Fernández Vocal 2: Caridad Nieto Taramona Vocal 3: Benito José Calvo Castro

Secretario: Montserrat Rodríguez Sánchez

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Capataz (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de Ares.

Titulares:

Presidente: Agustín Suárez Feal Vocal 1: Carlos Rivera López

Vocal 2: Ángel Antonio Rodríguez Calviño Vocal 3: Jaime Alberto Domínguez Fernández Secretario: José Ángel Carballo Feijoó

 

Suplentes:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Caridad Nieto Taramona Vocal 2: Alfonso Portela Martínez Vocal 3: Benito José Calvo Castro

Secretario: Montserrat Rodríguez Sánchez

 

Proceso de selección 2 prazas de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de Ares.

Titulares:

Presidente: Agustin Suárez Feal Vocal 1: Carlos Rivera López

Vocal 2 : María Isabel Margharetto Rodríguez Vocal 3: José Manuel Mayobre Seijas Secretario: Jaime Alberto Dominguez Fernández

 

Suplentes:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Caridad Nieto Taramona Vocal 2: Alfonso Portela Martínez Vocal 3: Benito José Calvo Castro

Secretario: Montserrat Rodríguez Sánchez

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga) do Concello de Ares

Titulares:

Presidente: José Ángel Carballo Feijoó Vocal 1 : María Concepción Drago Porta Vocal 2: Montserrat Rodriguez

Vocal 3: Carmen González Tenreiro Secretario: José Manuel Mayobre Seijas

 

Suplentes:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Caridad Nieto Taramona Vocal 2: Alfonso Portela Martínez Vocal 3: Benito José Calvo Castro

Secretario: Isabel Margharetto Rodríguez

 

Proceso de selección 2 prazas de persoal laboral fixo de OFICIAL 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga) do Concello de Ares.

Titulares:

Presidente: Carlos Rivera López Vocal 1: Agustín Suarez Feal

Vocal 2: Ángel Antonio Rodríguez Calviño Vocal 3: José Ángel Carballo Feijó

Secretario: Jaime Alberto Domínguez Fernández

 

Suplentes:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Caridad Nieto Taramona Vocal 2: Alfonso Portela Martínez Vocal 3: Benito José Calvo Castro

Secretario: Montserrat Rodríguez Sánchez

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servicios Xerais)

Titulares:

Presidente : Manuel Larrosa Rodríguez Vocal 1 : José Ángel Carballo Feijoo Vocal 2: Alfonso Portela Martínez Vocal 3: María Concepción Dragó Porta

 

Secretario: José Manuel Mayobre Seijas

 

Suplentes:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Caridad Nieto Taramona Vocal 2: Isabel Margharetto Rodríguez Vocal 3: Benito José Calvo Castro

Secretario: Montserrat Rodríguez Sánchez

 

Proceso de selección 1 praza de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Servizos) do Concello de Ares. Titulares:

Presidente: Jose Mayobre Seijas Vocal 1: Agustín Suarez Feal

Vocal 2: Ángel Antonio Rodríguez Calviño Vocal 3: Jaime Alberto Dominguez Fernández Secretario : José Ángel Carballo Feijoo

 

Suplentes:

Presidente: Javier Sánchez Romero Vocal 1: Isabel Margharetto Rodríguez Vocal 2: Alfonso Portela Martínez Vocal 3: Mª Concepción Dragó Porta

Secretario: Montserrat Rodríguez Sánchez

 

Terceiro.– Publíquese a presente Resolución no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios e na sede electrónica da Corporación aos efectos oportunos.

 

 

O manda e asina, o Alcalde-Presidente, D. Julio Ignacio Iglesias Redondo en Ares á data da sinatura electrónica da presente do que eu como secretario, dou fe.

 

O Secretario                                                                                              O Alcalde

Asdo.:    Manuel Larrosa Rodríguez                         Asdo.: Julio Ignacio Iglesias Redondo

 

DECRETO RESOLUCIÓN en pdf