Resolución Alcaldía de data 19/01/2024 de aprobación da listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares. Estabilización

Anuncio información pública. RESOLUCIÓN ALCALDÍA de data 19/01/2024 de Aprobación da listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal publicadas no BOP número 100 do venres 27 de maio de 2022 e no BOP número 101 do Luns 30 de maio de 2022

Rematado o prazo dado na convocatoria publicada no BOE en data 22/11/2023 para presentación de instancias para participar no proceso de estabilización para cubrir as prazas vacantes no cadro de persoal do Concello de Ares relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal publicadas no BOP número 100 do venres 27 de maio de 2022 e no BOP número 101 do Luns 30 de maio de 2022 para

Vistas as Bases xerais que rexerán os procesos selectivos convocados polo Concello de Ares para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público de 2022 publicadas no BOP nº 246 de data 29/12/2022.

Vistas as Bases específicas para a provisión de prazas de persoal laboral fixo incluídas na oferta de emprego público      do Concello de ARES 2021, complementaria, para estabilización do emprego temporal, publicadas no BOP nº 31 de data 14/02/2023, para selección das seguintes prazas:

1 praza de persoal laboral fixo de Educador/a Social do Concello de Ares,    1 praza de Auxiliar Administrativo Centro 3ª Idade do Concello de Ares

1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo   (Ludoteca e Biblioteca) do Concello de Ares   1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo Informático do Concello de Ares.

1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Juzgado de Paz) do Concello de Ares    1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ud. Urbanismo) do Concello de Ares

1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Depto. Xestión Económica) do Concello de Ares   1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servizos Sociais) do Concello de Ares

1 praza de persoal laboral fixo de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Ud. Subvencións) do Concello de Ares.

1   praza de persoal laboral fixo de Capataz (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de Ares.

2 prazas de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de Ares.

1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga) do Concello de Ares

1 prazas de persoal laboral fixo de OFICIAL 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga)  do Concello de

1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servicios Xerais)    1 praza de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Servizos) do Concello de Ares.

Esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial a base 6ª da Convocatoria,

RESOLVO

Primeiro.- Aprobar con carácter provisional a relación de aspirantes admitidos e excluídos para cada proceso selectivo :

1.1.- 1 praza de persoal laboral fixo de Educador/a Social do Concello de Ares, Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***7392**           Emma Álvarez Pérez

***9386**           María Adega Piñón

***1080**         Maite Sio Docampo

***7722**           Lucía Regueira Martínez

 

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***2811**           Sara Fernández Fernández (Causa exclusión. Non presenta Instancia asinada segundo convocatoria).

***8103**           Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

1.2.- 1 praza de Auxiliar Administrativo Centro 3ª Idade do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***4670**           Beatriz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***4300**           Ana María García González

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***9330**           Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219**           Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servi- cios prestados e baremo formación

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***8103**           Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***5331**           Antonio Castro Pardal (Causa exclusión. Non presenta copia DNI nin titulación esixida segundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***9069**           Mónica Casteleiro Vila (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada nin baremo formación segundo convocatoria)

***9965**           Ruth Abella Lage (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria). 1.3.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo  (Ludoteca e Biblioteca) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***4670**           Beatriz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***6532**         Brais Calles Alonso

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***9994**           María Quintero Blanco(Causa exclusión. Non presenta certificados servicios prestados segundo convocatoria)

***9330**           Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219**           Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servi- cios prestados e baremo formación

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***8103**           Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***5331**           Antonio Castro Pardal (Causa exclusión. Non presenta copia DNI nin titulación esixida segundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***9069**           Mónica Casteleiro Vila (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada nin baremo formación segundo convocatoria)

***8099**           Ana Belén Maroño Seoane (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada nin baremo formación segundo convocatoria)

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Causa exclusión.Non presenta vida laboral , certificado servicios prestados      e baremo formación segundo convocatoria)

***9965**           Ruth Abella Lage (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***0332**           Beatriz Martínez Ogando (Causa exclusión. Non presenta instancia segundo convocatoria)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

1.4.- 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo Informático do Concello de Ares. Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***9419**           Rubén Ozores Omil

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***5331**           Antonio Castro Pardal (Causa exclusión. Non presenta copia DNI nin titulación esixida segundo convocatoria)

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Causa exclusión. Non presenta Instancia nin baremo formación segundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

1.5.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Juzgado de Paz) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***4670**           Beatriz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***3436**           María Margarita Piñeiro Cartelle

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***9330**           Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219**           Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servi- cios prestados e baremo formación

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***5331**           Antonio Castro Pardal (Causa exclusión. Non presenta copia DNI nin titulación esixida segundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***9965**           Ruth Abella Lage (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Causa exclusión.Non presenta vida laboral , certificado servicios prestados      e baremo formación segundo convocatoria)

1.6.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Ud. Urbanismo) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***7781**           Javier Romero Martínez

***0082**           Mercedes García Pazo

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***9330**           Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219**           Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servi- cios prestados e baremo formación

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***5331**           Antonio Castro Pardal (Causa exclusión. Non presenta copia DNI nin titulación esixida segundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Causa exclusión.Non presenta vida laboral , certificado servicios prestados      e baremo formación segundo convocatoria)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria). 1.7.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Depto. Xestión Económica) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                 Nome  e Apelidos

***3342**           Noé Pérez Núñez

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***5296**           Paz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***1218**          Rocío Castro Pico

***0082**           Mercedes García Pazo

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***9330**           Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***7906**           Susana María Davila Barba (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Causa exclusión.Non presenta vida laboral, certificado servicios prestados       e baremo formación segundo convocatoria)

***5331**           Antonio Castro Pardal (Causa exclusión. Non presenta copia DNI nin titulación esixida segundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

1.8.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servizos Sociais) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                 Nome  e Apelidos

***3342**           Noé Pérez Núñez

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***5296**           Paz Brage Porral

***4670**           Beatriz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***6669**           Francisco Javier Freire Fernández

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***9330**           Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***7906**           Susana María Davila Barba (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Causa exclusión.Non presenta vida laboral, certificado servicios prestados       e baremo formación segundo convocatoria)

***5331**           Antonio Castro Pardal (Causa exclusión. Non presenta copia DNI nin titulación esixida segundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***3219**           Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servi- cios prestados e baremo formación)

***9965**           Ruth Abella Lage (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***8103**           Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

1.9.- 1 praza de persoal laboral fixo de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Ud. Subvencións) do Concello de Ares.

Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***5481**           Diego Gómez Carballal

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***7189**           Cristina Sequeiro Graña

***0373**           Ángel Cirián Montenegro Montenegro

***6978**           María Dolores Regueiro Pérez

***8433**           María Elvira Álvarez Salgado

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***6933**           Mónica Cazorla Pena (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***5296**          Paz Brage Porral (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***7906**           Susana María Davila Barba (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***8103**           Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria).

***3195**           José Ángel Felpeto Lamas(Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

1.10.- 1 praza de persoal laboral fixo de Capataz (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de Ares. Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***0538**         César Charlón Rico

***6532**           José Antonio Martínez Villar

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***5331**           José Antonio Castro Pardal (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada nin copia DNI segundo convocatoria)

1.11.- 2 prazas de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos) do Concello de Ares. Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***9686**           Miguel Permuy Vazquez

***5197**           Pedro José Vilar Martínez

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***5331**           José Antonio Castro Pardal (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada nin copia DNI segundo convocatoria)

1.12.- 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga) do Concello de Ares

Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***4494**           Manuel Novoa Conde

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***3219**           Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servi- cios prestados e baremo formación segundo convocatoria)

***7727**           María Antonia Blanco López. (Causa exclusión.Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***5331**           José Antonio Castro Pardal (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada nin copia DNI segundo convocatoria)

***0616**           Diana Vilasánchez López (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada nin titulación esixida, se- gundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Causa exclusión.Non presenta vida laboral , certificado servicios prestados      e baremo formación segundo convocatoria)

1.13.- 2 prazas de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga) do Concello de Ares.

Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***6034**           Jorge Tomás García Dieste

***3230**           Juan Antonio Sixto Cuperio

***2946**           Marcial Díaz González

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***5331**           José Antonio Castro Pardal (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada nin copia DNI segundo convocatoria)

1.14.- 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Servicios Xerais) Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***6441**           Mª Jesús Sambade Tarrela

***3342**           Noé Pérez Núñez

***5296**           Paz Brage Porral

***8909**           María Belén Grela Pena

***0082**           Mercedes García Pazo

***9162**           Patricia Becerra Díaz

***4670**           Beatriz Brage Porral

***6532**         Brais Calles Alonso

***6285**           Cristina Montero Rodríguez

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***9330**           Luis Manuel Argibay González (Causa exclusión. Non presenta baremo formación nin vida laboral segundo convocatoria)

***3219**           Tania Álvarez Medin (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada, vida laboral , certificado servi- cios prestados e baremo formación

***7727**           Mª Antonia Blanco López (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***9345**           Raquel Sousa Teijeiro (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***5331**           Antonio Castro Pardal (Causa exclusión. Non presenta copia DNI nin titulación esixida segundo convocatoria)

***4546**           David Rioja Míguez (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***6727**           Begoña Santiago Dopico (Causa exclusión.Non presenta vida laboral , certificado servicios prestados      e baremo formación segundo convocatoria)

***8693**           Verónica Barcón Ben (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***6963**           Paula Rodríguez Platas (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

***7906**           Susana María Davila Barba (Causa exclusión. Non presenta baremo formación segundo convocatoria)

***9965**           Ruth Abella Lage (Causa exclusión. Non presenta instancia asinada segundo convocatoria)

***8103**           Rocío Ares Casal (Causa exclusión. Non presenta Baremo formación segundo convocatoria).

1.15.- 1 praza de persoal laboral fixo de Oficial 1ª (Servizos) do Concello de Ares Admitidos :

DNI.-                 Nome e Apelidos

***8331**           Oscar García Bello

***6532**         Brais Calles Alonso

Excluídos:

DNI.-                 Nome e Apelidos

***5331** José Antonio Castro Pardal (Causa exclusión.Non presenta instancia asinada nin copia DNI segundo convocatoria)

Segundo.- Os aspirantes excluídos disporán, nos termos do artigo 68 da lei 39/2015 de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP) e o artigo 14.3 do Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo    que aproba o Regulamento de actuacións e funcionamento do sector público por medios electrónicos, de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación da listaxe, para emendar o defecto que motivase a exclusión ou presentar reclamacións. Bases Xerais artigo 6.2.-

 

Ares, 22 de xaneiro do 2024.

O Alcalde-Presidente – Julio Ignacio Iglesias Redondo

RESOLUCIÓN en pdf