JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO, ALCALDE DO CONCELLO DE ARES POR MEDIO DO PRESENTE FAI SABER:

lnfórmase aos usuarios do Servizo Municipal  de Augas  que o vindeiro  luns 12 de decembro procederase á. interrupción temporal do subministro de auga potable na poboación de CHANTEIRO, desde as 9.00 horas ata a finalización dos traballos necesarios para a conexión das novas tubaxes instaladas debido ás obras na estrada, podendo estenderse durante toda a xornada.

Ao tratarse de traballos alleos ao naso Servizo, non podemos cuantificar o tempo que vai durar dita corte, mais o subministro quedará  restablecido tan pronto como sexa posible. Lémbrase, para ter en canta, que nestes casos é habitual que nas horas seguintes á reposición a auga poida presentar algo de tubidez.

Pregamos desculpen as molestias.

O alcalde, Asdo. Julio Ignacio Iglesias Redondo