Fase concurso e proposta de contratación para a Praza Auxiliar Administrativo/a Intervención-Tesourería

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PRAZA   DE   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO  SERVIZOS INTERVENCIÓN-TESOURERÍA. En Ares a 12 de decembro de 2022. Sendo as 10,00 horas reúnense os Sres. ao marxe indicados. Reunida a Comisión Seleccionadora dunha praza de auxiliar administrativo dos servizos de intervención-tesourería segundo as bases aprobadas pola Xunta local de Goberno de día 11-11-2022, prócedese á […]

Resultados primeira proba para a Praza Auxiliar Administrativo/a Intervención-Tesourería

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PRAZA   DE   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO SERVIZOS INTERVENCIÓN-TESOURERÍA. En Ares a 2 de decembro de 2022. Sendo as 9,30 horas reúnense os Sres. ao marxe indicados. Reunida a Comisión Seleccionadora dunha praza de auxiliar administrativo dos servizos de intervención-tesourería segundo as bases aprobadas pola Xunta local de Goberno de día 11-11-2022, prócedese á […]

Lista definitiva de admitidos e excluidos para a Praza Auxiliar Administrativo/a Intervención-Tesourería

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Publicado no Xornal Diario de Ferrol do día 14 de novembro do 2022 o extracto da convocatoria para a provisión da seguinte praza: 1 Auxiliar Administrativo/a de Intervención-Tesourería, contrato de sustitución temporal, Persoal Laboral polo sistema de Concurso-Oposición libre, e rematado o prazo de presentación de solicitudes, esta Alcaldía, en uso das […]

Contratación Laboral temporal dun/ha Auxiliar Administrativo/a a tempo completo para servizos de Intervención-Tesoureria (Contrato de sustitución temporal)

PRIMEIRA. OBXECTO.- É obxecto da presente convocatoria a cobertura temporal dun posto de traballo durante o proceso de selección (estabilización-Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público) para a súa cobertura mediante contratación laboral temporal dun/a auxiliar administrativo a tempo completo para os servicios de Intervención-Tesourería, […]

Lista agarda auxiliar administrativo – proceso de selección Obradoiro Emprego Reinicia IX

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 526/22 Alcalde-Presidente D.Julio Ignacio Iglesias Redondo Asunto:   LISTA    AGARDA   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO  –  PROCESO  DE SELECCIÓN OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX A vista da Resolución da Alcaldía 469/22 de data 27-09-2022 na que aprobase a selección definitiva dos candidatos/as dos postos de Dirección, Docentes e Aux. Administrativo do obradoiro de emprego REINICIA IX […]

Lista agarda auxiliar administrativo -proceso de selección Obradoiro Emprego Reinicia IX

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 510/22 Alcalde-Presidente D.Julio Ignacio Iglesias Redondo Asunto:   LISTA  AGARDA  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO   –  PROCESO  DE SELECCIÓN OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX A vista da Resolución da Alcaldía 469/22 de data 27-09-2022 na que aprobase a selección definitiva dos candidatos/as dos postos de Dirección, Docentes e Aux. Administrativo do obradoiro de emprego REINICIA IX. […]

Resolución lista agarda alumno-traballador especialidade sociosanitaria, Obradoiro Emprego Reinicia IX

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 507/22  Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo Asunto:       RESOLUCIÓN LISTA AGARDA ALUMNO-TRABALLADOR ESPECIALIDADE SOCIOSANITARIA, OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX A vista da Resolución da Alcaldía 461/22 de data 23-09-2022 na que aprobase a LISTA DEFINITIVOSELECCIONADOS ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA Recibida instancia de Dna. Mª Montserrat Soto Brage, con Rexistro Núm. 2022-E- […]

Resolución lista agarda alumno-traballador Especialidade Sociosanitaria, Obradoiro Emprego Reinicia IX

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 503/22 Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo Asunto: RESOLUCIÓN LISTA AGARDA ALUMNO-TRABALLADOR ESPECIALIDADE SOCIOSANITARIA, OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX A vista da Resolución da Alcaldía 461/22 de data 23-09-2022 na que aprobase a LISTA DEFINITIVO SELECCIONADOS ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA. Recibida instancia de Dna. María del Mar Fernández Cupeiro, con […]

Resolución alegacion Personal Dirección – Proceso de Selección Obradoiro Emprego Reinicia IX

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 500/22 Alcalde-Presidente D.Julio Ignacio Iglesias Redondo Asunto: RESOLUCIÓN ALEGACION PERSONAL DIRECCIÓN – PROCESO DE SELECCIÓN OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX Rematado o proceso de selección ao abeiro das BASES REGULADORAS QUE REXERÁN A SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DO PROXECTO DE OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA IX” PROMOVIDO POLOS CONCELLOS […]

Corrección de erro material advertido na acta do día 19/09/2022 da comisión seleccionadora para a creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de limpiador/a municipal para realizar Contratacóns Laborais Temporais ou Nomeamentos Interinos.

CORRECCIÓN DE ERRO MATERIAL ADVERTIDO NA ACTA DO DÍA 19/09/2022 DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATAC IÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS. Visto o escrito presentado por Dna Fátima Dfaz Alvarez […]

Resolución lista agarda mestre de formación empresarial – Proceso de selección Obradoiro Emprego Reinicia IX

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 470/22 Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo Asunto: RESOLUCIÓN LISTA AGARDA MESTRE DE FORMACIÓN EMPRESARIAL – PROCESO DE SELECCIÓN OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX A vista da Resolución da Alcaldía 469/22 de data 27-09-2022 na que aprobase a selección definitiva dos candidatos/as dos postos de dirección, docentes e aux. administrativo do obradoiro […]