Sendo as 10,30 horas do día 8 de novembro do presente ano, reúnese no Salón de Plenos da Casa do Concello a Comis ión Seleccionadora encargada do proceso selectivo para a CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A A XORNADA PARCIAL ( 20 HORAS/SEMANA) PARA DESEMPEÑAR AS FUNCIONS DA SECRETARIA

DO XULGADO DE PAZ DE ARES , que foi con vocada polo se u Presidente José Luis Castro Feijoo según acta levantad a con data 3 de novembro do ano en curso.

Atópanse presentes os seg uintes membros

Presidente.- José Luis Castro Feijoo Secretario.- José Manuel Mayobre Seijas

Vocais.- Manuel Larrosa Rodriguez Montserrat Rodriguez Sánchez Caridad Nieto Taramona Asesora do Tribunal Patricia Becerra Diaz

Dada a prese ncia tanto do Presidente como do Secretario así como dos voca is designados do presente Tribunal, considérase cumprido o requisito reg ulamentario para a válida constitución e actuación , o Tribunal procede

Punto Primeiro.- Elaboración da proba práctica..Tras varias comprobacións é confeccionada unha proba practica que permita valorar a aplicación dos coñecementos e capacidades dos aspirantes .

Punto Segundo.- Chamamento aspirantes .- Por parte do Tribunal rea lízase o chamamento os aspirantes , sendo os mesmos identificados co seu respectivo D.N.I.

NOME E APELIDOS

DNI OBRSERVACIONS
****** ****8931c

****** ****3363K

****** ****0900P

****** ****8157M

Non presentada

****** ****8956Z

****** ****5897F

****** ****7867G

Punto Terceiro.- Corrección proba práctica e coñecemento de Galego

3.1.- Unha vez correxido cada un dos exercicios reciben do Tribunal a  seguinte  puntuación (tendo en conta as bases a valoración máxima é de 10 puntos, sendo a puntuación mínima para superala 5 puntos).

D.N.I. PUNTUACION OBRSERVACIONS

****893l C

4,40 N on superou
****3363K 9,40

****0900P 4,55

Non superou

**** 8956 Z 4,50

Non superou

****5897F 4,05

Non superou

**** 78670 4,50

Non superou

3.2.- Tendo en canta a puntuación anterior , (debendo de acadar un m,nimo de 5 puntos para superar a proba) , e atendendo a redacción das bases no referente á Proba de Galega, no que se establece que: “a posesión do Celga-3 exime de facer dita

proba” , unha vez examin ada a documentación aportada polos aspirantes, resulta que o opositor que superou a pro ba (acadou unha puntuación de 9,40) aportou o certificado do Celga 3, o que o exime de facer a proba de galega

Punto Cuarto.- Proposta o Presidente da Corporación.- Visto os puntos ant eriore s, este Tribunal PROPON o Presidente  da  Corporación  a  contratación  a  favor  de ANDRES NOVOA MENAYA con D.N.I. 32* * * 363K , por  haber sido o  único aspirante que superou as probas establecidas

E non habendo mais asuntos que tratar, senda as 14,00 horas do día e no lugar no encabezamento indicado, levantase a sesión asinando a conformidade da mesma os membros da Comisión

ACTA TRIBUNAL en pdf