RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 450/2022 DE 20 DE SETEMBRO DE 2022.

Asunto: LISTA DEFINITIVO ADMITIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DO ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA IX.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou no DOG nº 46 a Orde do 21 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia .

Os Concellos de Ares, Mugardos, Fene e Cabanas asinaron un convenio de colaboración para a realización do programa de emprego REINICIA IX, co obxectivo de solicitar unha subvención ao abeiro da Orde citada por considerar o beneficio que supón a realización conxunta do obradoiro de emprego.

O 29 de xullo de 2022 mediante Resolución da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concédese ao Concello de Ares unha subvención, co núm de expediente 15/0007/2022, para financiar os gastos de formación e funcionamento, así como a subvención para os gastos salariais de 20 alumnos/as-traballadores/as participantes para as especialidades de SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais (10 alumnos/as-traballadores/as) e MAMD0209 Traballos de Carpintería e Moble máis MAMD0109 Aplicación de barnices e lacas en elementos de carpintería e moble (10 alumnos/as-traballadores/as).

Mediante a Resolución da alcaldía num 400/2022 do 30 de agosto de 2022, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación laboral do alumnado do Obraodoiro de Emprego REINICIA IX, as cales foron publicadas no taboleiro de edictos e na páxina web municipal.

O Concello de Ares presenta oferta xenérica ante o Servicio Público de Emprego de Galicia na oficina de Ferrol-Esteiro con os seguintes identificadores de ofertas: Alumnado Atención Sociosanitaria 12-2022-9543 e Alumnado de Carpinteria 12-2022-9589.

O Servicio Público de Emprego de Galicia remite unha relación das persoas candidatas a cada unha das ofertas xenéricas presentadas para a selección definitiva.

Conforme o disposto n as base terceira das bases reguladoras do proceso de selección, e de conformidade coa normativa vixente, RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a lista definitiva de admitidos/as que se relacionan a continuación.

Alumnado Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais (nº id de oferta 12-2022-95433)

APELIDOS E NOME HORA DE ENTREVISTA
Alejos Fernández, Joaquin 9:00
Alves Maia , Paulo Manuel 9:00
Amado Rodriguez, Jose Luis 9:00
Aparicio Salas, Raquel 9:15
Barros Piñeiro, Román 9:15
Castro Pérez, Jesús 9:15
Fernández Cupeiro, Mª del Mar 9:30
Fernández Fontenla, Ana Mª 9:30
Lafuente García, Rosa Mª 9:30
Marta Bouza, Elvira 9:45
Montes Garcia, Mª Cristina 9:45
Patiño Ferreira,Margarita Eliza 9:45
Pena Lobelos, Maria 10:00
Pillo Barros, Vanesa 10:00
Ramos Barro , Sonia 10:00
Rios Mahia, Patricia 10:15
Rodeiro Sanjuan, Cristina 10:15
Ruiz Diaz Patiño, Liz Pamela 10:15
Sanchez Fernandez, Silvia 10:30
Santin, Ana Sofia 10:30
Soto Brage, Montserrat 10:30

Alumnado Carpintería (nº id de oferta 12-2022-9589)

APELIDOS E NOME HORA DE ENTREVISTA
Anido Carballeira, Ramon 11:30
Barro Fernandez, Marco Antonio 11:30
Barros Piñeiro, Roman 11:30
Carraso Dominguez, Maria Carolina 11:45
Caño Garcia, Pilar 11:45
Cibreiro Pedreiras, Angel 11:45
Dominguez Martinez, Luis Manuel 12:00
Fernandez Cupeiro, Mª del Mar 12:00
Fernandez Martinez, Jose Francisco 12:00
Galan Ramil, Fernando 12:15
Garrote Fernandez, Jesus Angel 12:15
Grandal Pereira, Andrés 12:15
Martinez Chung, Ernesto 12:30
Martinez Lourido, Ramon 12:30
Meizoso Maroño, Silvia 12:30
Melcon Gomez, Greshen 12:45
Pereira Santos, Antonio 12:45
Pita Seijo, Tatiana 12:45
Prieto Fernandez, Ishai Alejandro 13:00
Rios Loureiro, Susana 13:00
Rodeiro Perez, Alvaro 13:00
Rodriguez Rocha, Santiago Jesus 13:15
San Martin Nieto, Juan Jose 13:15
Sanmartin Diaz, Jose C 13:15
Sarmiento Calvo, Jorge 13:30

Segundo.- Convocar para o día o Xoves 22 de setembro para as entrevistas nas horas sinaladas.

En Ares, asinado dixitalmente en Ares a, 20 de setembro de 2022 por D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, Alcalde do Concello de Ares, do que eu como Secretario dou fe.

RESOLUCIÓN en pdf