RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 461/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.

Asunto: LISTA DEFINITIVO SELECCIONADOS ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA IX.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou no DOG nº 46 a Orde do 21 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia .

Os Concellos de Ares, Mugardos, Fene e Cabanas asinaron un convenio de colaboración para a realización do programa de emprego REINICIA IX, co obxectivo de solicitar unha subvención ao abeiro da Orde citada por considerar o beneficio que supón a realización conxunta do obradoiro de emprego.

O 29 de xullo de 2022 mediante Resolución da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concédese ao Concello de Ares unha subvención, co núm de expediente 15/0007/2022, para financiar os gastos de formación e funcionamento, así como a subvención para os gastos salariais de 20 alumnos/as-traballadores/as participantes para as especialidades de SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais (10 alumnos/as-traballadores/as) e MAMD0209 Traballos de Carpintería e Moble máis MAMD0109 Aplicación de barnices e lacas en elementos de carpintería e moble (10 alumnos/as-traballadores/as).

Mediante a Resolución da alcaldía num 400/2022 do 30 de agosto de 2022, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación laboral do alumnado do Obraodoiro de Emprego REINICIA IX, as cales foron publicadas no taboleiro de edictos e na páxina web municipal.

O Concello de Ares presenta oferta xenérica ante o Servicio Público de Emprego de Galicia na oficina de Ferrol-Esteiro con os seguintes identificadores de ofertas: Alumnado Atención Sociosanitaria 12-2022-9543 e Alumnado de Carpinteria 12-2022-9589.

O Servicio Público de Emprego de Galicia remite unha relación das persoas candidatas a cada unha das ofertas xenéricas presentadas para a selección definitiva.

Conforme o disposto n as base terceira das bases reguladoras do proceso de selección, e de conformidade coa normativa vixente, RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a lista definitiva de seleccionados que se relacionan a continuación.

Alumnado Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais (nº id de oferta 12-2022-95433)
SELECCIONADOS/AS:

NOME PUNTUACIÓN ORDE
Patiño Ferreira, Margarita 27 1
Lafuente Garcia, Rosa 22 2
Pena Lobelos,Maria 22 3
Alves Maia, Paulo 22 4
Aparicio Salas, Raquel 19 5
Fernandez Cupeiro, Mª Mar 19 6
Rios Mahia, Patricia 19 7
Sanchez Ferandez, Silvia 19 8
Santin , Ana Sofia 19 9
Castro Perez, Jesus 18 10

SUPLENTES:

NOME PUNTUACIÓN ORDE
Soto Brage, Montserrat 17 1
Montes Garcia, Cristina 17 2
Fernandez Fontenla, Ana 17 3
Barros Piñeiro, Roman 15 4
Rodeiro Sanjuan, Cristina 15 5
Ramos Barro, Sonia 14 6
Marta Bouza, Elvira 13 7
Pillo Barros, Vanesa 13 8
Amado Rodriguez, Jose L 13 9

Alumnado Carpintería (nº id de oferta 12-2022-9589)
SELECCIONADOS/AS:

NOME PUNTUACIÓN ORDE
Meizoso Maroño, Silvia 26 1
Anido Carballeira, Ramon 22 2
Fernadez Martinez, Jose 22 3
Carrasco Dominguez, Mª Flor 20 4
Rodriguez Rocha, Santiago 20 5
San Martin Nieto, Juan 20 6
Sanmartin Diaz, Jose 20 7
Sarmiento Calvo, Jorge 20 8
Martinez Chung, Ernesto 19 9
Barros Piñeiro, Roman 19 10


SUPLENTES:

NOME PUNTUACIÓN ORDE
Dominguez Martinez, Luis 17 1
Cibreiro Pedreiras, Angel 17 2
Barro Fernandez, Marco A 16 3
Melcon Gomez, Greshen 16 4
Prieto Fernandez, Ishai 16 5
Pita Seijo, Tatiana 16 6
Fernandez Cupeiro, Mª Mar 16 7
Caño Garcia, Pilar 16 8
Galan Ramil, Fernando 16 9
Grandal Pereira, Andres 16 10
Pereira Santos, Antonio 16 11
Martinez Lourido, Ramon 16 12
Garrote Fernandez, Jesus 16 13

Segundo.- Disporán dun prazo 1 día hábil para presentar as reclamacións e emendas que estimen oportunas.

En Ares, asinado dixitalmente en Ares a, 23 de setembro de 2022 por D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, Alcalde do Concello de Ares, do que eu como Secretario dou fe.

RESOLUCIÓN en pdf