Faise público que en data 14.09.2023 ditouse a Resolución da Alcaldía núm. 945/2023 cuxa parte dispositiva, no que aquí interesa, dispón:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista provisional de candidatos/as remitidos/as polo SEPG que se relacionan a continuación: Alumnado (nº id oferta 12-2023-9935):

APELIDOS E NOME CONCELLO
ALLEGUE CARTELLE, ELENA MUGARDOS
BERMUDEZ PEREIRA, JONATAN FENE
CALONGE PEÑA, ALEJANDRO MUGARDOS
CARVAJAL OSPINA, STEPHANNIE ARES
CASAL PARDO, IVÁN FENE
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ÓSCAR ARES
GIL RODRÍGUEZ, IRÍA FENE
GIMENEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS MUGARDOS
HERVÁS SANJURJO, ÁNDRES FENE
IGLESIAS FREIRE, CRISTINA FENE
IGLESIAS VARELA, BRAIS MUGARDOS
LEIRAS LÓPEZ, NOELIA FENE
LOURIDO VEIGUELA, MARÍA FENE
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JENNIFER ARES
MARTOS MARTÍNEZ, YOLANDA MUGARDOS
MAYOBRE VARELA, MARTA ARES
PAINCEIRAS ÁLVAREZ, RAÚL FENE
PIÑEIRO RIOBOO, ADA FENE
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JOSHUA FENE
RUÍZ DÍAZ PATIÑO, LIZ PAMELA FENE
TEIJEIRO ORTEGA, LORENA FENE
TENREIRO LÓPEZ, IRIA FENE
VARELA PAINCEIRAS, NURIA MARÍA FENE
VÁZQUEZ DÍAZ, AIDA ARES

SEGUNDO.- Requerir ás persoas admitidas provisionalmente para que no prazo de 2 días hábiles,

dende a publicación de este acordo, presenten a solicitude de participación no proceso selectivo (anexo

  1. II) xunto coa documentación que acredite as situacións que se baremarán, así como a declaración responsable (anexo III)

TERCEIRO.- Designar como membros do tribunal, titulares e suplentes, que xulgarán o proceso selectivo para a selección do alumnado traballador do OEGX Inicia VII, ós seguintes:

 

PRESIDENTE/A Titular Marco A. Blanco Cachaza, funcionario do Concello de Fene
Suplente José Manuel Miguez Romero, funcionario do Concello de Fene
VOGAIS Titular Isabel Margharetto Rodríguez, funcionaria do Concello de Ares
Suplente Concepción Dragó Porta, funcionaria do Concello de Ares
Titular Mª Mar Novoa Conde, persoal laboral fixo do Concello de Mugardos
Suplente Cristina Otero Taboada, funcionaria do Concello de Mugardos
Titular Ivón Carrodeguas Rodríguez, funcionaria do Concello de Fene
Suplente Daniel M. Martínez Ponce, funcionario do Concello de Fene
SECRETARIO/A Titular Sandra Pouso Fustes, funcionaria do Concello de Fene
Suplente Ana Mª Santano Rodríguez, funcionaria do Concello de Fene

CUARTO.- Convocar ao tribunal para que se reúna na sala de comisións do Concello de Fene (4º andar) o día 20 de setembro de 2023, as 9 horas para o comezo do proceso selectivo.

QUINTO.- Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos e na páxina web do concello.

 

En Fene, asinado dixitalmente o día 14.09.2023 pola alcaldesa en funcións Alejandra Permuy Meizoso

ANUNCIO en pdf

ANEXO II- SOLICITUDE PARTICIPACION ALUMNADO en pdf

ANEXO III DECLARACION RESPONSABLE ALUMNADO en pdf