ANUNCIO CONCELLO DE MUGARDOS

ASUNTO: PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS. BAREMACIÓN .

LISTAXE      DEFINITIVA     DE      ASPIRANTES     SELECCIONADOS/AS     POR CONCELLOS E LISTAXE DE RESERVA

De conformidade co establecido nas Bases Bases reguladoras que rexen o proceso aprobadas por Resolución de Alcaldía 2023-1086 de data 03.11.2023, fanse públicos os acordos adoptados polo Tribunal en sesión realizada con data 4 de decembro de 2023, tras la realización do trámite de alegacións polo prazo de un día a computar dende a publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello de Mugardos da listaxe de persoas aspirantes seleccionados por concellos mediante anuncio asinado pola Presidencia do Tribunal o 30 de novembro de 2023, sen prexuízo das notificacións que de xeito individualizado se levarán a cabo para as persoas aspirantes alegantes:

Primeiro.- Inadmitir a alegación presentada con data 30 de novembro de 2023, número rexistro de entrada 2023-E-RE-2504.

Segundo.- Desestimar as alegacións presentadas con data 1 de decembro de 2023, número rexistro de entrada 2023-E-RE-2508; número de rexistro de entrada 2023-E-RE-2509 e número de rexistro de entrada 2023-E-RE-2515.

Terceiro.- Estimar parcialmente a alegación presentada con data 1 de decembro de 2023, número de rexistro de entrada 2023-E-RE-2511.

Cuarto.- Prestar aprobación ao resultado da baremación de méritos: Persoal directivo:
 

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACION ACADEMICA

Máx 2 ptos

Experienci a profesiona l   en O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup

Máx 6 ptos

 

 

 

 

Experiencia profesional fora de O Empgo Máx 3

ptos

 

 

 

 

 

 

Cursos realizados

Máx 4 ptos

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

RODRIGUEZ ÁLVAREZ, M ÁNGELES 131***68J 0 6 0 1,5 7,5
NIETO MATAMOROS, SILVIA 3264***9V 0,5 1,5 1 2,6 5,6

VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C 0,5 0 1,5 3,5 5,5
PITA FREIRE, SERAFIN 2440***2X 0 2 0 2,3 4,3
LAMELAS RUBIDO, EVA 764***71K 0 1 0 2,3 3,3

Docente para a especialidade de MAMD0209 traballos de carpintería e moble e MAMD0109 aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble.

 

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACIO N ACADEMICA

Máx 2 ptos

Experienci a profesiona l   en O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup

Máx 6 ptos

 

 

 

 

Experienci a docente fora de O Empgo Máx

3 ptos

 

 

 

 

 

Cursos realizado s Máx 4

ptos

 

 

 

Cursos formacio n docente Máx 1

pto

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

ROMERO RODRIGUEZ, JOSÉ      764***03

CARLOS                      Z

 

0,5

 

4,8

 

0

 

0,3

 

0

 

5,6

Docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACIO N ACADEMICA

Máx 2 ptos

 

 

Experienci a profesiona l   en O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup

Máx 6 ptos

 

 

Experiencia funcións docentes na especialidade fora de O Empgo Máx 3 ptos (0,05ptos/mes

)

 

 

 

 

 

 

 

Cursos realizado s Máx 4

ptos

 

 

 

 

 

Cursos formacio n docente Máx 1

pto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

CANLE VARELA, PATRICIA

328***13

W

   

5,4

 

0,85

 

1,9

 

0

 

8,15

VAZQUEZ ALONSO,

PATRICIA

327***48

C

 

0,5

 

0

 

0,3

 

1,8

 

0

 

2,6

VÁZQUEZ MENDEZ,

INMACULADA

 

763***84D

 

0

 

2

 

0

 

0

 

0

 

2

 

Docente de educación básica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACIO N ACADEMICA

Máx 2 ptos

Experienci a profesiona l   en O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup

Máx 6 ptos

 

 

Experienci a docente ensino básico fora de O Empgo Máx

3 ptos

 

 

 

 

 

Cursos realizado s Máx 4

ptos

 

 

 

 

 

Cursos formacion docente

Máx 1 pto

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

VÁZQUEZ RODRIGUEZ, M JOSÉ 764***19M 0,75 3,6 0 1,4   5,75
EDREIRA RIVERA,M LUZ 764***49D 1,5 0 0 0,3 0 1,8
FEAL PITA, NOA 327***84W           0

 

Docente de formación empresarial e titor/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

TITULACIO N ACADEMICA

Máx 2 ptos

 

 

Experienci a profesiona l   en O:Empgo, Casas Oficio Form Ocup

Máx 6 ptos

 

 

Experienci a docente formac.

Empresaria l ou laboral… fora de O Empgo Máx

3 ptos

 

 

 

 

 

 

 

Cursos realizado s Máx 4

ptos

 

 

 

 

 

 

 

Cursos formacion docente

Máx 1 pto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

GARCIA SEOANE, M LUZ 328***62G 0 5,7 0 1 0 6,7
LOPEZ HERMIDA, ROSA M 3267***5J 1,5 2,7 0,3 2,2 0 6,7
REGUEIRO PEREZ, M

DOLORES

 

326***85X

 

1,5

 

0

 

0

 

4

 

1

 

6,5

ANDRADE SANCHEZ, SILVIA 793***30Q 0 3,9 0 1,7 0 5,6
CARBALLEIRA DOPICO, M

JOSÉ

 

3267***5R

 

0

 

1,5

 

0

 

1,4

 

1

 

3,9

ABELENDA POSE, M

ESTEFANIA

 

793***16J

 

0,5

 

0

 

0

 

2,1

 

1

 

3,6

REY PARÍS, RUBÉN 473***98L 0 0 0 1,8 1 2,8
FAGIL COSLADO, M BELÉN 519***25M 0,5 0 0 1,2 1 2,7
LÓPEZ COBELO, M

ALEJANDRA

 

327***76Z

 

0,5

 

0

 

0

 

2,2

 

0

 

2,7

CAZORLA PENA, MÓNICA 326***39R 0,5 0 0 0,7 0 1,2

 

Quinto.- Prestar aprobación a puntuación final obtida por postos e especialidades unha vez resoltos os empates segundo conforme a Base 6:

 

Persoal directivo:

 

 

APELIDOS E NOME

   

 

TOTAL

RODRIGUEZ ÁLVAREZ, M  

131***68J

 

7,5

ÁNGELES
NIETO MATAMOROS, SILVIA 3264***9V 5,6
VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C 5,5
PITA FREIRE, SERAFIN 2440***2X 4,3
LAMELAS RUBIDO, EVA 764***71K 3,3

Docente para a especialidade de MAMD0209 traballos de carpintería e moble e MAMD0109 aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble.

 

 

 

APELIDOS  E NOME

   

 

TOTAL

ROMERO RODRIGUEZ, JOSÉ CARLOS 764***03Z 5,6

Docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

   

 

 

TOTAL

CANLE VARELA, PATRICIA 328***13W 8,15
VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C 2,6
VÁZQUEZ MENDEZ,  INMACULADA 763***84D 2

 

Docente de educación básica

 

 

 

APELIDOS  E NOME

   

 

TOTAL

VÁZQUEZ RODRIGUEZ, M JOSÉ 764***19M 5,75
EDREIRA RIVERA,M LUZ 764***49D 1,8
FEAL PITA, NOA 327***84W 0

 

Docente de formación empresarial e titor/a

 

 

 

APELIDOS E NOME

   

 

TOTAL

GARCIA SEOANE, M LUZ 328***62G 6,7
LOPEZ HERMIDA, ROSA M 3267***5J 6,7
REGUEIRO PEREZ, M DOLORES 326***85X 6,5
ANDRADE SANCHEZ, SILVIA 793***30Q 5,6
CARBALLEIRA DOPICO, M JOSÉ 3267***5R 3,9
ABELENDA POSE, M ESTEFANIA 793***16J 3,6
REY PARÍS, RUBÉN 473***98L 2,8
FAGIL COSLADO, M BELÉN 519***25M 2,7
LÓPEZ COBELO, M ALEJANDRA 327***76Z 2,7
CAZORLA PENA, MÓNICA 326***39R 1,2

Persoal directivo:

 

 

APELIDOS E NOME

 
RODRIGUEZ ÁLVAREZ, M ÁNGELES 131***68J

Docente para a especialidade de MAMD0209 traballos de carpintería e moble e MAMD0109 aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble.

 

 

 

APELIDOS  E NOME

 
ROMERO RODRIGUEZ, JOSÉ CARLOS 764***03Z

 

 

Docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais.

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

 
CANLE VARELA, PATRICIA 328***13W

 

Docente de educación básica

 

 

 

APELIDOS  E NOME

 
VÁZQUEZ RODRIGUEZ, M JOSÉ 764***19M

 

Docente de formación empresarial e titor/a

 

 

 

APELIDOS E NOME

 
GARCIA SEOANE, M LUZ 328***62G

Sétimo.- Elevar á consideración do Alcalde a seguinte proposta de listaxe de reserva:

Persoal directivo:

 

 

APELIDOS E NOME

 
NIETO MATAMOROS, SILVIA 3264***9V
VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C
PITA FREIRE, SERAFIN 2440***2X
LAMELAS RUBIDO, EVA 764***71K

Docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

 

 

 

 

APELIDOS

 

 

 

E NOME

 
VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C
VÁZQUEZ MENDEZ, INMACULADA 763***84D

 

Docente de educación básica

 

 

 

APELIDOS  E NOME

 
EDREIRA RIVERA,M LUZ 764***49D
FEAL PITA, NOA 327***84W

 

Docente de formación empresarial e titor/a

 

 

 

APELIDOS E NOME

 
LOPEZ HERMIDA, ROSA M 3267***5J
REGUEIRO PEREZ, M DOLORES 326***85X
ANDRADE SANCHEZ, SILVIA 793***30Q
CARBALLEIRA DOPICO, M JOSÉ 3267***5R
ABELENDA POSE, M ESTEFANIA 793***16J
REY PARÍS, RUBÉN 473***98L

 

FAGIL COSLADO, M BELÉN 519***25M
LÓPEZ COBELO, M ALEJANDRA 327***76Z
CAZORLA PENA, MÓNICA 326***39R

Cuarto.- Proceder a publicar anuncio comprensivo dos acordos adoptados no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Mugardos e dos Concellos de Ares e Fene e de forma complementaria na páxina web, con indicación de que as persoas aspirantes incluídas dentro da proposta de contratación disporán dun prazo de tres (3) días hábiles a contar dende a publicación do devandito anuncio para presentar a documentación marcada na Base 6.

Mugardos, na data da sinatura dixital á marxe. A Presidenta,

Ana María Gómez Peña

ANUNCIO en pdf