Procedemento de selección dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos de persoal como traballadora social do Concello de Ares.

PREGUNTAS en pdf

RESPOSTAS en pdf