ACTA COMISIÓN SELECCIONADORA

Reunidos no Concello de Ares, sendo as 9:00 horas do día 4 de xuño de 2024, as Sras/Sres. ó marxe indicados, coa finalidade de procederá contratación de 7 peóns polo prazo de dos meses (xornada completa) dentro do Programa de Limpeza de Praias subvenciado pola Excma Deputación Provincial da Coruña.

  • Presidente: D. Carlos Rivera López
  • Secretaria: Dª Isabel Margharetto Rodríguez
  • Vocais:
    • Dª Montserrat Rodríguez Sánchez
    • Dº Javier Sánchez Romero
    • Dº Jose M. Mayobre Seijas

Declarada constituida a Comisión e tendo en conta a puntuación obtida nas entrevistas, a puntuación final é a que a continuación se detalla:

NOME DNI TOTAL
Manuel Dario Graña Gonzalez ***6256** 6
Axel Quesada Sanchez ***1899** 6
AngelA.FernandezPaz ***5700**
Ornar Darrag ***9130** 5,5
Francisco Chaparro
Fernández ***1642** 6,5
Jesus M Fernandez Rodríguez ***1025** 5,5
Elena Salazar Monteiro ***6654** 6
Mi! Carolina Carrasco
Dominguez ***8832** 6,4
Jose J Ortube Varela ***0160** 7,5
Abdesslam Rhalloub ***8459**
Barbara Pouso Martinez ***1788** 8
Antonio Lemos Margharetto ***4110** 8
Montserrat Lamas Montero ***9890**
Juan Manso Rivera ***3685** 8
Alain Sanchez Valle ***3238** 6
Laura Fuentes Romay ***7571** 5,5
Antonio Gañan Rodríguez ***3952** 8
Angel V Fernandez Rodríguez ***3204**
Pedro Otero Iglesias ***8929** 8

 

MªConcepción Mendez
Novoa ***6147** 6
Pedro Martinez Lopez ***9911** 6
Jonatan Martinez Gomez ***2301** 5
Juan P Iglesias Freijomil ***4797** 8
Kelly Sanchez de Cardozo ***3237** 6
Keyla E Ortiz Dugarte ***2880** 6
Mª Fe Graña Gonzalez ***6260** 5,5

 

Tendo en canta ditas resultados, se propoñen para a contratación:

 

APTOS:

 

ORDE APELIDOS, NOME DNI
1 Otero Iglesias, Pedro ***8929**
2 Gañan Rodriguez, Antonio ***3952**
3 Lemas Margharetto, Antonio * *4110**
4 Pauso Martinez, Barbara ***1788**
5 Manso Rivera, Juan ***3685**
6 Ortube Varela, Jase J ***0160**
7 Iglesias Freijomil, Juan P º*4797**

 

SUPLENTES:

ORDE APELIDOS, NOME DNI
1 Chaparro Fernández, Francisco  

***1642**

2 Carrasco Dominguez,

Carolina

 

***8832**

 

E non habendo máis asuntos que tratar, se levanta a sesión senda ás 11:00 horas.

ACTA en pdf