ANUNCIO

Vista a Acta de data 9 de maio de 2023 do Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación en réxime laboral temporal de dous subalternos (Plan  integrador  de obras e servizos minimos municipáis da Excma Deputación Provincial), nomeado por Resolución da Alcaldía nº 262/2023, faise pública a relación de aspirantes e puntuacións finais acadadas no proceso selectivo así como a proposta de contratación.

Punto primeiro.- Aspirantes e puntuacións

NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN
FRANCISCO CHAPARRO FERNANDEZ 4
CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO 4
MARIA SERRANO SANCHEZ 8
YOLANDA VARELA IGLESIAS 4,5
ROSA M ARIA FERNANDEZ PEREZ 7
ELENA SALAZAR MONTERO 4

 

Segundo.Tendo en canta ditas resultados, se propoñen para a contratación:

APTOS:

 

D.N.I. NOME E APELIDOS DURACIÓN CONTRATO
32.669. * * * -* MARÍA SERRANO SÁNCHEZ 6 MESES
76.41 8 . ***-* ROSA MARÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ 5 MESES

 

Terceiro.-  Propónse  como listaxe de agarda os/as seguintes aspirantes na  orde  que  a continuación se detalla con carácter de suplentes:

SUPLENTES:

 

D.N.I. NOME E APELIDOS
1 76.415. * * *-* YOLANDA VARELA IGLESIAS

E para que así conste asino o presente en Ares a 09 de maio do 2023.

 

Asddo.: José Ángel Carballo Feijóo

ANUNCIO en pdf