ANUNCIO

Vista a Acta do dia 16 de maio de 2023 do Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación en réxime laboral temporal de catro peons (Plan integrador de obras e servizos minimos municipáis da Excma Deputación Provincial), nomeado por Resolución da Alcaldía nº 264/2023 de 05/05/2023 faise pública a relación de aspirantes e puntuacións finais acadadas no proceso selectivo así como a proposta de contratación.

Punto primeiro.- Aspirantes e puntuacións

 

NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN
ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO 4
CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO 6
EDUARDO PIÑON GIRALDEZ 6,5
JOSE ANTONIO LEON SANGIAO 6
JOSE JAVIER ORTUBE VARE LA 4
JUAN CLAUDIO TENRE IR O DOP AZO 4
JUAN PEDRO IGLESIAS FREIJO MJL 5,5
LUIS MANUEL DOMINGUEZ MART INEZ 6,5
MONIC A FERNAN DEZ AMBRO A 4
PILAR CAÑO GARCIA 4

 

Segundo. – Tendo en conta  ditos resultados, se propoñen para a contratación:

APTOS:

NOME E APELIDOS

LUIS MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ

EDUARDO PIÑON GIRALDEZ

JOSE ANTONIO LEON SANGIAO

CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO

Terceiro. Propónse  como listaxe de agarda os/ as seguintes aspirantes na  orde que a continuación se detalla con carácter de suplentes:

SUPLENTES :

  NOME E APELIDOS
  JUAN PEDRO IGLESIAS FREI.JOMIL

 E para que así conste asina o presente en Are s a 16 de maio do 2023.

Asdo. Agustín Suárez Feal

ANUNCIO en pdf