ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA

PRAZA   DE   AUXILIAR   ADMINISTRATIVO SERVIZOS INTERVENCIÓN-TESOURERÍA.

En Ares a 2 de decembro de 2022. Sendo as 9,30 horas reúnense os Sres. ao marxe indicados.

Reunida a Comisión Seleccionadora dunha praza de auxiliar administrativo dos servizos de intervención-tesourería segundo as bases aprobadas pola Xunta local de Goberno de día 11-11-2022, prócedese á realización da primeira proba nos termos das bases da convocatoria consistente nun test que gardará relación co temario que figura como anexo e consistirá en respostar a un cuestionario de 50 preguntas con respostas alternativas que puntuarán 1 punto cada unha. Esta proba terá unha duración máxima de 60 minutos. As preguntas erradas ou falladas penalizarán 0,50 puntos. En branco penalizarán 0,25 puntos.

Presidente : Carmen González Tenreiro. Secretario : Manuel Larrosa Rodríguez. Vocais :

Sr. Dn. José Ángel Carballo Feijóo. Sr. Dn. José Manuel Mayobre Seijas.

Sr. Dnª. María Concepción Dragó Porta.

Na súa virtude, procedése nos termos da base décima á realización polo prazo máximo de 60 minutos, previo chamamento dos aspirantes, asistindo :

  • CASTRO PICO
  • SILVA FERNANDES
  • VILLARES VARELA

Rematada a proba e unha vez cualificados os exámenes, obtense os seguintes resultados :

  • CASTRO PICO ROCIO : 43,50
  • SILVA FERNANDES NATHANNY : 29,25
  • VILLARES VARELA SUSANA : 4,25

Na súa virtude superan a proba as aspirantes Dona Castro Pico Rocio con 43,50 puntos e Dona Silva Fernandes Nathanny con 29,25 puntos, non superando a proba Dona Villares Varela Susana.

Acordáse publicar a prantilla coas respostas a efectos de alegacións/reclamaciósn polo prazo de tres días naturais.

Transcurrido o devandito prazo, procederáse á evaluar a fase de concurso.

E non sendo outro o obxecto da reunión, sendo as 11,05 horas levántase a sesión.

 

A presidenta,                                                                        O secretario,

Os vogais

 

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA en pdf