ACTA nº2 PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAlS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1 MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE AUGAS INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Reunidos no salón de actos do Concello de Ares, senda as 09:00 horas do día 25 de agosto de 2022, procédese á valoración da fase de Concurso para CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓN$, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERV ICIO OU A USENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1 MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE AUGAS INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL, estando presentes os integrantes do Tribunal: Presidente D. Manuel Larrosa Rodríguez, Secretaria Dna Mª Concepción Dragó Porta e vocais: D. José A. Carballo Feijóo, D. Carlos Rivera López e D. Agustín Suarez Feal, procédese á vaLoración dos méritos alegados polo único aspirante segundo a lista definitiva de admitidos e excluidos aprobada por Resolución de Alcaldía 378/22 D. Jorge Tomás García Dieste, segundo as Bases aprobadas pala Xunta Municipal de Goberno de data 19/07/2022 publicadas no Boletín Oficia l da Provincia n2 142 de data 28/07/2022, obténdose o seguinte resultado.

FASE DE CONCURSO: 3 puntos

Sumadas as puntuacións totais obtense o seguinte resultado:

Nº DNI / NOME E APELIDOS DNI PUNTUACIÓN PRIMEIRO EXERCIZO BAREMO MÉRITOS PUNTUACIÓN
FINAL
1 D. JORG E TOMÁS GARCÍA DIESTE. 32.660.347-W 7 3 10

PROBA DE GALEGO: Dada canta de que o aspirante anter iomente relacionado aporta o CELGA 4 xunto coa instancia para tomar parte nas probas e segundo establece a claúsula 8 das Bases da convocatoria , considérase superada a proba coa calificación de APTO

Cos resultados acadados, queda composta a LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAlS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSE NCIA S QU E SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIA L DE 1 MAQUINARIA PARA O SERVIZO DE AUGAS INTERINO OU PERSOA L LABORAL
TEMPORAL, cun único integrante

-D. JORGE TOMÁ S GARCÍA DIESTE. DNI 32.660.347-W

E non habendo máis asunto s que tratar, levántase a sesión sendo ás 10:00 horas

ACTA en pdf