RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEONS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL)
Publicado anuncio da Convocatoria no Diario de Ferrol en data 25/04/2023.

Rematado o prazo de presentación de instancias esta Alcadía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial pola base 6ª das bases reguladoras de antedita convocatoria.

VEÑO EN RESOLVER:

Punto primeiro.– Designar o Tribunal calificador do proceso selectivo, que estará formado do seguinte xeito:
Presidente: Titular: D. Agustín Suárez Feal, Persoal Laboral do Concello de Ares
Secretario: D. Manuel Larrosa Rodríguez (Secretario da Corporación)
Vocais:
Titular: D. Alfonso Portela Martínez, Funcionario do Concello de Ares.
Titular: D. José Ángel Carballo Feijóo, Funcionario do Concello de Ares.
Titular: Dna Mª Concepción Dragó Porta Funcionaria do Concello de Ares.

Punto segundo.– Aprobar a Lista Provisional de Admitidos e Excluidos no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 4 prazas de peons do (Plan Integrador de obras e servizos mínimos municipais da Excma Deputación Provincial) 2023 no Concello de Ares cos/as seguintes aspirantes:

2.1.- Admitidos.-

 • ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO
 • CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
 • CRISTINA BARREIRO RODRIGUEZ
 • CRISTINA RODEIRO SANJUAN
 • EDUARDO PIÑON GIRALDEZ
 • ELENA SALAZAR MONTEIRO
 • FRANCISCO CHAPARRO FERNANDEZ
 • FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA
 • IRMA VILARIÑO FERNÁNDEZ
 • JOSE ANTONIO LEON SANGIAO
 • JOSE JAVIER ORTUBE VARELA
 • JUAN ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ
 • JUAN CLAUDIO TENREIRO DOPAZO
 • JUAN PEDRO IGLESIAS FREIJOMIL
 • LUIS MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ
 • MANUEL ANGEL LAMAS SEOANE
 • MONICA FERNANDEZ AMBROA
 • PILAR CAÑO GARCIA

2.2.- Excluídos.– Por non atoparse en ninguha das situacións nomeadas no punto terceiro das Bases:

 • JOSE BARREIRO TRIÑANES

 

2.3.- O aspirante provisionalmente excluído disporán (tal e como consta na Base 6ª da convocatoria) dun prazo de cinco días naturais a partir do día seguinte da data da presente Resolución, para presentar alegacións á súa exclusión ou a documentación xustificativa para a súa inclusión.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 5 de maio do 2023, do que eu Secretario dou fe.

 

O Alcalde.     D.S.M.O Secretario

DECRETO enpdf