RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Xunta Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 18 de abril del 2023, sobre “APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL DE CUATRO PEONES (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS Y SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DE LA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL)
Publicado anuncio de la Convocatoria en el Diario de Ferrol en fecha 25/04/2023.

Terminado el plazo de presentación de instancias esta Alcadía, en uso de las competencias conferidas por la legislación vigente, y en especial por la base 6ª de las bases reguladoras de antedita convocatoria.

VEÑO EN RESOLVER:

Primer punto– Designar o Tribunal calificador do proceso selectivo, que estará formado do seguinte xeito:
Presidente: Titular: D. Agustín Suárez Feal, Persoal Laboral do Concello de Ares
Secretario: D. Manuel Larrosa Rodríguez (Secretario da Corporación)
Vocais:
Titular: D. Alfonso Portela Martínez, Funcionario do Concello de Ares.
Titular: D. José Ángel Carballo Feijóo, Funcionario do Concello de Ares.
Titular: Dna Mª Concepción Dragó Porta Funcionaria do Concello de Ares.

Punto segundo.– Aprobar a Lista Provisional de Admitidos e Excluidos no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 4 prazas de peons do (Plan Integrador de obras e servizos mínimos municipais da Excma Deputación Provincial) 2023 no Concello de Ares cos/as seguintes aspirantes:

2.1.- Admitidos.-

 • ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO
 • CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
 • CRISTINA BARREIRO RODRIGUEZ
 • CRISTINA RODEIRO SANJUAN
 • EDUARDO PIÑON GIRALDEZ
 • ELENA SALAZAR MONTEIRO
 • FRANCISCO CHAPARRO FERNANDEZ
 • FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA
 • IRMA VILARIÑO FERNÁNDEZ
 • JOSE ANTONIO LEON SANGIAO
 • JOSE JAVIER ORTUBE VARELA
 • JUAN ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ
 • JUAN CLAUDIO TENREIRO DOPAZO
 • JUAN PEDRO IGLESIAS FREIJOMIL
 • LUIS MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ
 • MANUEL ANGEL LAMAS SEOANE
 • MONICA FERNANDEZ AMBROA
 • PILAR CAÑO GARCIA

2.2.- Excluídos.– Por non atoparse en ninguha das situacións nomeadas no punto terceiro das Bases:

 • JOSE BARREIRO TRIÑANES

 

2.3.- O aspirante provisionalmente excluído disporán (tal e como consta na Base 6ª da convocatoria) dun prazo de cinco días naturais a partir do día seguinte da data da presente Resolución, para presentar alegacións á súa exclusión ou a documentación xustificativa para a súa inclusión.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 5 de maio do 2023, do que eu Secretario dou fe.

 

O Alcalde.     D.S.M.O Secretario

DECRETO enpdf