O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Sendo as 12:30 horas do día 4 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 2 prazas de persoal laboral fixo de Oficial de Primeira, (Dpto. Obras y Servizos Básicos) baixo a presidencia de D. Agustín Suárez Feal, estando presentes os vogais:

1º Vogal: D. Carlos Rivera López.

2º Vogal: D. María Isabel Margharetto Rodríguez.

3º Vogal: D. José Manuel Mayobre Seijas.

Actuando como secretario do mesmo D. Jaime Alberto Domínguez Fernández, estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da Presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzo ás actuacións que seguen:

Punto Primeiro.- Por parte da Presidencia dase conta da documentación que obra no expediente que corresponde a: 2 prazas de persoal laboral fixo de Oficial de Primeira.

  1. Resolución da Alcaldía nº 232/22, de aprobación de oferta extraordinaria de emprego público 2022 para a estabilización de emprego temporal, que cumpre as previsións do artigo 2 da lei 20/2021 do 28 de decembro de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de Maio de 2022.

  2. Corrección de erro material advertido no acordo adoptado por Resolución da Alcaldía 232/22 de data 20/05/2022. (publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de Maio de 2022), publicado no B.O.P. nº 101 de data 30 de Maio de 2022.

  3. Bases xerais que rexerán os procesos selectivos convocados polo Concello de Ares para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público de 2022, publicadas no B.O.P. nº 246 de 29 de Decembro de 2022.

  4. Aprobación das Bases específicas para a provisión de prazas de persoal laboral fixo incluídas na oferta de emprego público do concello de Ares 2021, complementaria para a estabilización do emprego temporal, publicadas no B.O.P. nº 31 de 14 de Febreiro de 2023.

  5. Resolución de 13 de Novembro de 2023 do concello de Ares, referente á convocatoria para prover varias prazas, publicada no B.O.E. nº 279 de 22 de Novembro de 2023.

  6. Listado de admitidos/excluídos publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024.

Punto Segundo.- Atendendo ó Listado de admitidos/excluídos publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024, resultan admitidos e, por conseguinte, deberán de ser calificados os que seguen:

DNI

Nome e Apelidos

***5197**

Pedro José Vilar Martínez

***9686**

Miguel Permuy Vázquez

***5331**

José Antonio Castro Pardal

Punto Terceiro.- Atendendo ó punto anterior por parte do Tribunal califícase os aspirantes según a documentación obrante en cada expediente, resultando:

Nome e Apelidos

Celga 4

Experiencia Profesional e antigüidade na administración

Formación académica

Puntuación méritos

Cualificación final

Pedro José Vilar Martínez

NO

8.1.1.a

90

8.1.1.b

0

8.1.1.c

0

8.1.1.d

0

A1/I.-

A2/II.-

B/X.-

C1/III.-

C2/IV.- 10

AP/V.-

100

Miguel Permuy Vázquez

NO

8.1.1.a

90

8.1.1.b

0,90

8.1.1.c

0

8.1.1.d

0

A1/I.-

A2/II.-

B/X.-

C1/III.-

C2/IV.- 10

AP/V.-

100

José Antonio Castro Pardal

SI

8.1.1.a

8.1.1.b

0

8.1.1.c

0,6

8.1.1.d

5,46

A1/I.-

A2/II.-

B/X.-

C1/III.-

C2/IV.- 10

AP/V.-

16,06

A experiencia profesional e antigüedade da administración valorase según o seguinte criterio establecido nas bases xerais no seu punto 8.1.1:

8.1.1.a.- Servizos Prestados no corpo (Ares).-

8.1.1.b.- Servizos Prestados noutros corpos (Ares).-

8.1.1.c.- Servizos Prestados no corpo (distintos de Ares).-

8.1.1.d.- Servizos Prestado no resto do sector público.

Punto Cuarto.- Unha vez finalizado o concurso de méritos os aspirantes que se citan deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega:

***5197** Pedro José Vilar Martínez

***9686** Miguel Permuy Vázquez

Punto Quinto.- Convócase o Tribunal así como os candidatos citados no punto anterior para o vindeiro día 6 de Marzo do 2024, as 9:30 horas para a realización da proba na Caso do Concello.

E sendo as 13:30 horas do día 4 de Marzo de 2024 e no lugar no encabezamento indicado asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta.

Ares, 04 de Marzo do 2024

ACTA en pdf