D. Julio Ignacio Iglesias Redondo Redondo, alcalde-presidente do Concello de Ares

A alcaldía xestionará os servizos de Facenda e Contas.

D. Julio Ignacio Iglesias Redondo Redondo, alcalde-presidente do Concello de Ares, ademais de asumir as funcións propias da alcaldía, xestiona directamente os Servizos de Facenda e Contas.
D.ª María Victoria Montenegro Paz, Concellería de Benestar e Igualdade
A concelleira delegada desta área é D.ª María Victoria Montenegro Paz. Encárgase, entre outros asuntos, da xestión e dirección dos Servizos Benestar e Igualdade.
D. José Juan Vilar Rico, Concellería de Obras, Servizos Municipais e Seguridade
O concelleiro delegado desta área é D. José Juan Vilar Rico. Encárgase, entre outros asuntos, da xestión e dirección dos Servizos de Obras, Servizos Municipais e Seguridade. Cuarto Tenente de Alcalde.
D.ª Olimpia Marcos García, Concellería de Urbanismo, Equipamentos, Infraestruturas e Medio Ambiente
A concelleira delegada desta área é D.ª Olimpia Marcos García. Encárgase, entre outros asuntos, da xestión e dirección de Urbanismo, Equipamentos, Infraestrutura e Medio ambiente. Segunda Tenente Alcalde.
Dna. Alma Barrón Ferro, Concellería de Cultura e Emprego.
A concelleira delegada desta área é Dna. Alma Barrón Ferro, encárgase, entre outros asuntos, da xestión e dirección dos servizos de Cultura e Emprego. Primeira Tenente de Alcalde. Voceira do grupo Socialista.
D.ª Lucía Blanco García, Concellería de Turismo, Patrimonio, Emprendemento e Mobilidade
A concelleira delegada desta área é D.ª Lucía Blanco García. encárgase, entre outros asuntos, da xestión e dirección de Turismo, Patrimonio, Emprendemento e Mobilidade.
Dna. Noelia Montero Candal, Concellería de Deportes, Educación, TICs e Mocidade

A concelleira delegada desta área é Dna. Noelia Montero Candal, encárgase, entre outros asuntos, da xestión e dirección dos servizos de Deportes, Educación, TICs e Mocidade

D. Luis Cendán Fernández, Concellería de Persoal e Comisión Informativa de Plans
O concelleiro delegado desta área é D. Luis Cendán Fernández. encárgase, entre outros asuntos, da xestión e dirección dos Servizos Persoal e Plans. erceiro Tenente Alcalde. Voceiro de NAL.