ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DOCENTE DA ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS.

Por Decreto núm. 2024-0206 de 27/02/2024, acordouse, entre outros asuntos, os seguintes:

Segundo.- Prestar aprobación á contratación baixo á modalidade de contrato para mellora da empregabilidade e a inserción laboral, código 405, co obxecto de estar vinculadas mediante un contrato de tales características ao obradoiro dual de emprego promovido polos concellos de Ares, Fene e Mugardos “REINICIA X” coas características marcadas nas Bases da convocatoria do procedemento de selección para cada un dos postos:

Docente para a especialidade de SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (ata o 14 de decembro de 2024 a xornada completa):.

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

 
GARCIA PARDO, MARIA TERESA ***1881**

 

Terceiro.– Prestar aprobación á formación dunha listaxe de reserva para posibles baixas ou renuncias segundo proposta do Tribunal para aquelas persoas aspirantes que reunindo os requisitos específicos non terían acadado praza no obradoiro segundo a orde de puntuación de maior a menor que tras as renuncias presentadas e novos chamamentos realizados quedarían configurados como segue:

Docente de SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

 

 

 

APELIDOS E NOME

 
COUCE SANTISO, ANA MARIA ***6856**

 

 

Mugardos, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo alcalde. O Alcalde

Juan Domingo de Deus Fonticoba

ANUNCIO CONTRATACION en pdf