RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Comisión seleccionadora TÉCNICOS OFICINA TURISMO 2024

Tendo en conta a Acta da Comisión Evaluadora de data 26 de xuño de 2024 para a provisión de dúas prazas en réxime laboral temporal de técnicos de oficina de turismo a xornada 75% durante un periodo de 4 meses, subvencionado pola Excma Deputación Provincial, esta Alcaldía en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente,

Visto-los preceptos de xeral aplicación, e en especial as competencias conferidas pola Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, o Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, o Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia,

VEN EN RESOLVER

Primeiro.- Contratar á relación de aspirantes propostos pola dita acta, que é como a continuación se detalla:

  • Griselda Ritrovati Garrote con DNI ***1720**
  • Sara Martínez Figueras con DNI ***1561**

Segundo.- Tomar razón da listaxe de agarda coa seguinte aspirante con carácter de suplentes:

  • Gloria Dragó Molins con DNI ***5853**

Así o acorda e dispón a Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, en Ares á data da sinatura electrónica, do que eu Secretario dou fe.

DECRETO en pdf