Vista a Acta de data 7 de xullo de 2023 do Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación en réxime laboral temporal de seis prazas de auxiliares da Policía Local  para o Concello de Ares, nomeado por Resolución da Alcaldía nº 409 de 04/07/2023, faise pública a proposta de contratación a favor dos seguintes aspirantes calificados como APTOS:

FERRER CASAL, CARLOS                               3 26 9 7 ** *- *

LÓPEZ SANT IAGO, CÉSAR                           3 26 9 4 * **- *

OTERO SESMONDE, ROBERTO                                  3 268 2***-*

VILA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, BORJA    3 271 6 ***-*

E para que así conste asino o presente en Ares a 7 de xullo do 2023

 

A Secretaria,

Asdo. Mª Concepción Dragó Porta

ANUNCIO en pdf