ANUNCIO

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS. BAREMACIÓN

Por Decreto núm. 2023-1267 de 13/12/2023, acordouse, entre outros asuntos, os seguintes:

Terceiro.- Prestar aprobación á contratación baixo á modalidade de contrato para mellora da empregabilidade e a inserción laboral, código 405, co obxecto de estar vinculadas mediante un contrato de tales características ao obradoiro dual de emprego promovido polos concellos de Ares, Fene e Mugardos “REINICIA X” coas características marcadas nas Bases da convocatoria do procedemento de selección para cada un dos postos:

Persoal directivo (12 meses a xornada completa):

 

 

 

 

APELIDOS E NOME

RODRIGUEZ ÁLVAREZ, M ÁNGELES 131***68J

 

Docente para a especialidade de MAMD0209 traballos de carpintería e moble e MAMD0109 aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble (12 meses a xornada completa):.

 

 

APELIDOS E NOME

ROMERO RODRIGUEZ, JOSÉ CARLOS 764***03Z

 

Docente de educación básica (12 meses a 50% da xornada):

 

 

APELIDOS E NOME

VÁZQUEZ RODRIGUEZ, M JOSÉ 764***19M

 

Docente de formación empresarial e titor/a (12 meses a xornada completa):

 

 

APELIDOS E NOME

LOPEZ HERMIDA, ROSA M 3267***5J

 

Cuarto.– Prestar aprobación á formación dunha listaxe de reserva para posibles baixas ou renuncias segundo proposta do Tribunal para aquelas persoas aspirantes que reunindo os requisitos específicos non terían acadado praza no obradoiro segundo a orde de puntuación de maior a menor que tras as renuncias presentadas e novos chamamentos realizados quedarían configurados como segue:

Persoal directivo:

 

 

 

APELIDOS E NOME

NIETO MATAMOROS, SILVIA 3264***9V
VAZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C
PITA FREIRE, SERAFIN 2440***2X
LAMELAS RUBIDO, EVA 764***71K

 

Docente de educación básica

 

 

APELIDOS E NOME

EDREIRA RIVERA,M LUZ 764***49D
FEAL PITA, NOA 327***84W

 

Docente de formación empresarial e titor/a

 

 

APELIDOS E NOME

REGUEIRO PEREZ, M DOLORES 326***85X
ANDRADE SANCHEZ, SILVIA 793***30Q
CARBALLEIRA DOPICO, M JOSÉ 3267***5R
ABELENDA POSE, M ESTEFANIA 793***16J
REY PARÍS, RUBÉN 473***98L
FAGIL COSLADO, M BELÉN 519***25M
LÓPEZ COBELO, M ALEJANDRA 327***76Z
CAZORLA PENA, MÓNICA 326***39R

 

Quinto.– Declarar deserta o procedemento de selección dun posto de docente para a especialidade SSCS0208 atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, procedendo á tramitación de nova convocatoria coa maior brevidade posible, tras os escritos de renuncia presentados pola aspirante seleccionada e as dúas incluidas na listaxe de reserva segundo orde de puntuación.

 

Mugardos, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo alcalde. O Alcalde

Juan Domingo de Deus Fonticoba

NUNCIO CONTRATACION DIRECCION Y DOCENCIA REINICIA X en pdf