RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Publicada no Xornal Diario de Ferrol do 15 de xuño do 2023 anuncio da convocatoria para a provisión en réxime laboral temporal, de 8 prazas de peóns para os servizos municipais de limpeza de praias, verán de 2023, polo que de conformidade coas bases aprobadas pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o día 13 de xuño do 2023.

Rematado o prazo de presentación de instancias, esta Alcadía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial pola base 7ª das bases reguladoras de antedita convocatoria.

Visto-los preceptos de xeral aplicación, e en especial as competencias conferidas pola Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, o Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, O Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro e a Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia,

VEÑO EN RESOLVER:

Primeiro.- Aprobala lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 8 prazas de peóns para os servizos municipais de limpeza de praias, verán de 2023, do Concello de Ares do seguinte xeito:

VEÑO EN RESOLVER:

Primeiro.- Aprobala lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 8 prazas de peóns para os servizos municipais de limpeza de praias, verán de 2023, do Concello de Ares do seguinte xeito:

Admitidos/as:

 • 32742**** ADRIAN RIOS MAHIA
 • 32626**** ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO
 • 32669**** ANDRES MANUEL GARCIA LOPEZ
 • 32657**** ANGEL ANTONIO FERNANDEZ PAZ
 • 32632**** ANGEL VICENTE FERNANDEZ RODRIGUEZ
 • 16039**** ANTONIO GAÑAN RODRIGUEZ
 • 32708**** CRISTINA RODEIRO SANJUAN
 • 32666**** ELENA SALAZAR MONTEIRO
 • 76416**** FRANCISCO CHAPARRO FERNANDEZ
 • 32741**** HECTOR ANIDO DOPICO
 • 32701**** JOSE JAVIER ORTUBE VARELA
 • 32652**** JOSE MANUEL GARRIDO MARTINEZ
 • 80248**** JOSE MANUEL SALAZAR SALAZAR
 • 32649**** JULIA LOPEZ RIVERA
 • 76403**** MANUEL ANGEL LAMAS SEOANE
 • 32662**** MANUEL DARIO GRAÑA GONZALEZ
 • 46899**** MIGUEL OSCAR LOPEZ GARCIA
 • 76410**** MONICA FERNANDEZ AMBROA
 • X809***** OMAR DARRAG
 • 3279***** PILAR CAÑO GARCIA
 • 32723**** YANIRA VAZQUEZ MONZON

Excluídos/as: Ningún.

Segundo.- Nomear a Comisión Seleccionadora encargada da selección de persoal para contratación laboral temporal de oito peóns para o servizo de limpeza de praias de conformidade coas bases aprobadas pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o día 13 de xuño do 2023 a cal estará composta polos seguintes integrantes:

Presidente.- D. Agustín Suárez Feal (Persoal Laboral do Concello de Ares)

Secretario.- D. José Manuel Mayobre Seijas (Persoal funcionario do Concello de Ares)

Vocais.- Dna. Montserrat Rodríguez Sánchez (Funcionaria do Concello de Ares)

 1. José Ángel Carballo Feijóo (Funcionaria do Concello de Ares)
 2. Carlos Rivera López (Persoal Laboral do Concello de Ares)

Terceiro.- Fixar como data de realización das entrevistas o día Luns 26 de xuño de 2023 ás 09:30 horas na Biblioteca Municipal.

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, á data da sinatura electrónica ao marxe, do que eu Secretario dou fe.

O Alcalde                                                             D.S.M. O SECREARIO

RESOLUCIÓN en pdf