1.– OBXECTO DA CONVOCATORIA.

 • O obxecto da convocatoria é a formación du ha bolsa de traballo para realizar contratació n laboráis temporais ou nome ament os interinos nos postos de Oficial de 1 ª do Servicio Municpal de abastecemento de Auga. do Concello de Ares, tanto a xornada completa como parcial.
 • A presente selección regula rase polo previs to nas presentes bases e no que es tas non prevean polo establecido en:
 • RD Lei 5/201 5, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Re fund ido do Estatuto Básico do Empregado Público .
 • Lei 2/2015,do 29de abril,do emprego público de Galicia.
 • Le i 30/84,do2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública.
 • Lei 7/1 985, do 2 de abril, regu ladora das bases do réxime loca
 • Texto Refundido das disposición legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Real Decreto lexis lativo 781/J 986,do 13 de xuño.
 • LeiS/1997,do 22 de xullo, da administración local de Galicia.
 • Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia.
 • Lei2/2007,do28 de mar zo, do trabal lo en ig ualdade das mulleres de Galicia.
 • Real Decreto 896/1991 , do 7 de xuño, polo que se establece n as reg ras básicas e  os  programas  mínimos a que debe axustarse o procedemento de selec ción dos func io narios da Adm i nis tración Local.
 • Con carácter supletorio tamén se aplicará o Decreto 95/91, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de selección do persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia no que no n se opoña a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
 • Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ó servizo da Administración do Estado e demais disposición aplicables , así como a orde xa citada.

2.- Período e modalidade de contratación:

Contratación laboral temporal, polo prazo de seis meses conforme o convenio co lectivo do Persoal Labo ral Mun ic i pal o u pota moda lidade de lnterini dade-

3.- Requisitos xenéricos dos aspirantes:

 1. Ser de nacionalidad e es paño la o u dun estado membro da Unión
 2. Ter cumpridos os 16 anos de
 3. Non padecer enfermidade ou eiva fisica que impida o normal exercicio da función.
 4. Non estar incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación
 5. Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servicio do Estado,
 6. Comunidade Autónoma ou Administración Local, nin atoparse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.
 7. O Titulación: EXB-FP-
 8. Carné de conducir

Tódolos requisitos anteriores deberán terse no momento de remata-lo prazo de admisión de solicitudes e conservarse polo menos ata a data de formalización do contrato.

4.- Sistema de provisión: Concurso-Oposición.

BASES en pdf