O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Sendo as 12:00 horas do día 26 de Marzo do 2024, reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador (designado por resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga), baixo a presidencia de Dº José Ángel Carballo Feijoo, estando presentes os vogais:

1º Vogal: Dª Concepción Dragó Porta.

2º Vogal: Dº Montserrat Rodríguez Sánchez.

3º Vogal: Dª Carmen González Tenreiro.

Actuando como secretario do mesmo Dº José Manuel Mayobre Seijas.

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzo ás actuacións que seguen:

Punto Primeiro.- Por parte da Presidencia dase conta da documentación que obra no expediente que corresponde a: 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga).

  1. Resolución da Alcaldía nº 232/22, de aprobación de oferta extraordinaria de emprego público 2022 para a estabilización de emprego temporal, que cumpre as previsións do artigo 2 da lei 20/2021 do 28 de Decembro de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de Maio de 2022.

  2. Corrección de erro material advertido no acordo adoptado por Resolución da Alcaldía 232/22 de data 20/05/2022, (publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de Maio de 2022), publicado no B.O.P. nº 101 de data 30 de Maio de 2022.

  3. Bases xerais que rexeran os procesos selectivos convocados polo Concello de Ares para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluídas na oferta de emprego público de 2022, publicadas no B.O.P. nº 246 de 29 de Decembro de 2022.

  4. Aprobación das Bases específicas para a provisión de prazas de persoal laboral fixo incluídas na oferta de emprego público do concello de Ares 2021, complementaria para a estabilización do emprego temporal, publicadas no B.O.P. nº 31 de 14 de Febreiro de 2023.

  5. Resolución de 13 de Novembro de 2023 do Concello de Ares, referente á convocatoria para prover varias prazas, publicada no B.O.E. nº 279 de 22 de Novembro de 2023.

  6. Listado de Admitidos/excluídos publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024.

Punto Segundo.- Atendendo ó Listado de admitidos/excluídos publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024, resultan admitidos e, por conseguinte, deberán de ser calificados os que seguen:

DNI

Nome e Apelidos

***6441**

Mª Jesús Sambade Tarrela

***4494**

Manuel Novoa Conde

***7727**

Mª Antonia Blanco López

***5331**

José Antonio Castro Pardal

***0616**

Diana Vilasánchez López

***4546**

David Rioja Míguez

***6727**

Begoña Santiago Dopico

Punto Terceiro.- Atendendo ó punto anterior por parte do Tribunal califícase os aspirantes según a documentación obrante en cada expediente, resultando:

DNI

Nome e Apelidos

Celga 4

Experiencia Profesional e antiguedade na administración

Formación Académica

Puntuación méritos

Calificación final

***6641**

Mª Jesús Sambade Tarrela

SI

8.1.1.a

8.1.1.b

1,10

8.1.1.c

8.1.1.d

0,60

10

1,70

11,70

***4494**

Manuel Novoa Conde

SI

8.1.1.a

90

8.1.1.b

8.1.1.c

8.1.1.d

10

90

100

***7727**

Mª Antonia Blanco López

SI

8.1.1.a

8.1.1.b

8.1.1.c

8.1.1.d

0,96

10

0,96

10,96

***5331**

José Antonio Castro Pardal

SI

8.1.1.a

8.1.1.b

8.1.1.c

8.1.1.d

6,30

10

6,30

16,30

***0616**

Diana Vilasánchez López

SI

8.1.1.a

8.1.1.b

8.1.1.c

8.1.1.d

10

0

10

***4546**

David Rioja Míguez

SI

8.1.1.a

8.1.1.b

8.1.1.c

4,20

8.1.1.d

0,24

10

4,44

14,44

***6727**

Begoña Santiago Dopico

SI

8.1.1.a

8.1.1.b

8.1.1.c

8.1.1.d

10

0

10

***4546**

David Rioja Míguez

SI

8.1.1.a

8.1.1.b

8.1.1.c

8.1.1.d

1,44

10

1,44

11,44

***6727**

Begoña Santiago Dopico

SI

8.1.1.a

8.1.1.b

8.1.1.c

8.1.1.d

10

0

10

A experiencia profesional e antigüidade da administración valorase según o seguinte criterio establecido nas bases xerais no seu punto 8.1.1:

8.1.1.a.- Servizos Prestados no corpo (Ares).-

8.1.1.b.- Servizos Prestados noutros corpos (Ares).-

8.1.1.c.- Servizos Prestados no corpo (distintos de Ares).-

8.1.1.d.- Servizos Prestado no resto do sector público.

Punto Cuarto.- Tendo en conta a Cualificación Final, dase un prazo de DEZ días hábiles contados a partires do día seguinte da publicación da presente na páxina Web e no Taboleiro de Anuncios do Concello a efectos de alegacións sobre a baremación: Experiencia Profesional e Formación Académica.

Punto Quinto.- Rematado o prazo anterior convocarase ó Tribunal para a resolución das alegacións, se as houbese, e a elevación de definitiva do proceso para 1 praza de persoal laboral fixo de Administrativo (Depto. Obras e Servizos Básicos, Ud. Abastecemento de Auga), propoñendo á Alcaldía o nomeamento que corresponda.

E sendo as 12:30 horas do día e no lugar no encabezamento indicado, asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta.

ACTA en pdf