O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Senda as 11:30 horas do dia 20 de marzo do 2024 , reúnese na Sala  de  Comisións  da  Casa  do Concello de Ares, o Tribunal calificador ( designado por Resolución  da  Alcaldía  173/2024  de  data 20/02/2 024, publicado no B.O.P.  nº  40 de  data  26/02/2024)  do proceso  de  estabilización  para  cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de  Ares correspondente  a  1  praza  de persoal  laboral  fixo de Auxiliar Administrativo (Depto. Xestión Económica). baixo a presidencia de Oª Carmen González Tenreiro , estando presentes os vogais:

1 º Vogal.- Oª M ª Concepción Drago Porta

2º Vogal.- Oº José Mayobre Seijas

3° Vogal.- Oº Manuel Larrosa Rodríguez

actuando como secretario do mesmo Oª Montserrat Rodríguez Sánchez

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da Presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzó as actuacions que sigu en:

Punto Primeiro.- Por parte da Presidencia dase canta da documentación que obra no expediente que corresponde a : 1 praza de persoal laboral fixo de Auxiliar Administrativo (Depto Xestión Económica)

a).- Resolución da Alcaldía nº 232/ 22, de aprobación de oferta extraordinaria de emprego público 2022 para a estabilización de emprego temporal, que cumpre as previsións do artigo 2 da lei 20/2021 do 28 de decembro de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público , publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de maio de 2022

b).- Correccion de erro material advertido no acordó adoptado por Resolución da Alcaldía 232/22 de data 20/05/ 2022, (publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de maio de 2022). publicado no B.O.P. nº101 de data 30 de maio de 2022

c).- Bases Xerais que rexeran os procesos selectivos convocados polo concello de Ares para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluidas na oferta de emprego público de 2022, publicadas no B.O.P. nº 246 de 29 de decembro de 2022

d).- Aprobación das Bases específicas para a provisión de prazas de persoal laboral fixo incluidas na oferta de emprego público do Concello de Ares 2021, complementaria para a estabilización do emprego temporal , publicadas no B.O.P. nº 31 de 14 de febreiro de 2023

e).- Resolución de 13 de novembro de 2023 do concello de Ares , referente á convocatoria para proveer varias pra zas , publicada no B.O.E. nº 279 de 22 de novembro de 2023

f).- Listado de admitidos/excluidos publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024

Punto Segundo.- Atendendo ó Listado de adm iti dos/ excluidos publicado no B.O.P. n º 40 de data 26/ 02/2 024, resultan admitidos e por conseguinte deberán de ser calificados os que seguen:

DNI                    Nome e Apelidos

 • * *3342** Noé Pérez Núñez
 • * *6441 * * M ª Jesús Sambade Tarrela
 • * * 5296 * * Paz Brage Parral
 • * *8909* * M ª Belén Grela Pena
 • * *1218** Rocío Castro Pico
 • * *0082 * * Mercedes García Pazo
 • * *7906** Susana Dávila Barba
 • * *7727* * M ª Antonia Blanco López
 • * *9345* * Raquel Sousa Teijeiro
 • ** 6727 * * Begoña Santiago Dopico
 • ** 5331 * * Antonio Cast ro Pardal
 • * *4546 * * David Rioja Míguez
 • ** 6963 * * Paula Rodríguez Platas

 

Punto Terceiro.- Atendendo o punto anterior por parte do Tribunal califi case os aspirantes según a documentación obrante en cada exp ediente, result ando :

Concurso de Méritos

Nomee Apelidos Celga

4

Experiencia Profesional e antiguedade na administración Formacion académica Puntuación méritos Cualificación final
Noé Pérez

Núñez

SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c

68,10

8.1.1.d 10 68,10 78,10

 

Mª Jesús

Sambade Tarrela

SI 8.1.1.a

5,64

8.1.1.b 8.1.1.c

1,2

8.1.1.d

0,12

10 6,96 16,96
Paz Brage

Porral

SI 8.1 . 1.a 8.1.1.b 8.1.1.c

49,50

8.1.1 .d 10 49,50 59,50
Mª Belén

Grela Pena

SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c

25,50

8.1.1.d 10 25,50 35,50
Rocío Castro

Dopico

SI 8 . 1.1.a

147,58

8.1.1.b 8.1.1.c 8.1.1.d

0,36

10 90 100
Mercedes García

Pazo

SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c

2,4

8.1.1.d 10 2,40 12,40
Susana Mª

Dávila Barba

SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c

0,30

8.1.1.d

15,12

10 15,42 25,42
Mª Antonia Blanco López SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c

4,8

8.1.1.d 10 4,80 14,80
Raquel

Sousa Teijeiro

SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c

18

8.1. 1.d 0,72 10 18,72 28,72
Begoña Santiago

Dopico

SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c 8.1.1.d 10 o 10
Antonio

Castro Pardal

SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c

4,5

8.1.1.d

5,34

10 9,84 19,84
David Rioja

Míguez

SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c 8.1.1.d 1,44 10 1,44 11,44
Paula Rodríguez

Platas

SI 8.1.1.a 8.1.1.b 8.1.1.c

67,80

8.1.1.d 10 67,80 77,80

A experiencia profesion al e antigüidade da administración valorase según o seguinte criterio establecido nas bases xerais no seu punto 8.1.1:

8.1.1.a.-Servicios Prestados no carpo (Ares).- 8.1.1.b.-Servicios prestados noutros carpos (Ares) .-

8.1.1.c.-Servicios Prestados no carpo ( distintos de Ares).- 8.1.1.d.-Servicios prestados no resto do sector publico .

Punto Cuarto .- Tendo en canta a Cualificación Final, dase un prazo de DEZ días hábiles contados a partires do día seguinte da publicación da presente na páxima web e Taboleiro de Anuncios do Concello a efectos de alegacións sobre a baremación : Experiencia Profesional e  Formación académica .

Punto Quinto.- Rematado o prazo anterior convocarase o Tribunal para a resolución das alegacións se as houbese e a elevación de definitiva do proceso para 1 praza de personal laboral de Auxiliar Administrativo (Depto. Xestión Económica), propoñendo á Alcaldía o nomeamento que corresponda.

E senda as 12:00 horas do dia 20 de Marzo do 2024 e no lugar no encabezamento indicado , asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta.

ACTA en pdf