O prazo de alegacións comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Sendo as 09:00 horas do dia 20 de marzo do 2024 , reúnese na Sala de Comisións da Casa do Concello de Ares, o Tribunal calificador ( designado por Resolución da Alcaldía 173/2024 de data 20/02/2024, publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024) do proceso de estabilización para cubrir as vacantes no cadro de persoal do concello de Ares correspondente a 1 praza de persoal laboral fixo de Técnico de emprego e desenvolvemento local (Ud de Subvencións), baixo a presidencia de Javier Sánchez Romero, estando presentes os vogais:

1º Vogal.- Dª María Isabel Margharetto Rodríguez

2º Vogal.- Dº Alfonso Portela Martínez

3º Vogal.- Dª Mª Concepción Dragó Porta

actuando como secretario do mesmo Manuel Larrosa Rodríguez

Estando presentes a totalidade dos membros do Tribunal, por parte da Presidencia dase por configurado o mesmo, dando comenzó as actuacions que siguen:

Punto Primeiro.- Por parte da Presidencia dase conta da documentación que obra no expediente que corresponde a : 1 praza de persoal laboral fixo de Técnico de emprego e desenvolvemento local (Ud de Subvencións)

a).- Resolución da Alcaldía nº 232/22, de aprobación de oferta extraordinaria de emprego público 2022 para a estabilización de emprego temporal, que cumpre as previsións do artigo 2 da lei 20/2021 do 28 de decembro de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público , publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de maio de 2022

b).- Correccion de erro material advertido no acordó adoptado por Resolución da Alcaldía 232/22 de data 20/05/2022, (publicado no B.O.P. nº 100 de data 27 de maio de 2022), publicado no B.O.P. nº 101 de data 30 de maio de 2022

c).- Bases Xerais que rexeran os procesos selectivos convocados polo concello de Ares para cubrir as prazas de estabilización de emprego temporal incluidas na oferta de emprego público de 2022, publicadas no B.O.P. nº 246 de 29 de decembro de 2022

d).- Aprobación das Bases específicas para a provisión de prazas de persoal laboral fixo incluidas na oferta de emprego público do Concello de Ares 2021, complementaria para a estabilización do emprego temporal, publicadas no B.O.P. nº 31 de 14 de febreiro de 2023

e).- Resolución de 13 de novembro de 2023 do concello de Ares, referente á convocatoria para proveer varias prazas, publicada no B.O.E. nº 279 de 22 de novembro de 2023

f).- Listado de admitidos/excluidos publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024

Punto Segundo.- Atendendo ó Listado de admitidos/excluidos publicado no B.O.P. nº 40 de data 26/02/2024, resultan admitidos e por conseguinte deberán de ser calificados os que seguen:

DNI                    Nome e Apelidos

***5484** Diego Gómez Carballal

***6441** Mª Jesús Sambade Tarrela

***7189** Cristina Sequeiro Graña

***0373** Ángel Ciprián Montenegro Montenegro

***6978** María Dolores Regueiro Pérez

***8433** María Elvira Álvarez Salgado

***4546** David Rioja Míguez

***5296**Paz Brage Porral

***7906** Susana María Davila Barba

***3195** José Ángel Felpeto Lamas

***6933** Mónica Cazorla Pena

Punto Terceiro.- Atendendo o punto anterior por parte do Tribunal califícase os aspirantes según a documentación obrante en cada expediente, resultando:

Concurso de Méritos

Regueiro Pérez
***8433** María       Elvira Álvarez Salgado si 57 3,72 60,72 10 70,62
***4546** David         Rioja Míguez si 1,2 0,84 2,04 10 12,04
***5296**Paz Brage Porral si 3,6 3,6 10 13,60
***7906** Susana    María Davila Barba si 74,80 74,80 10 84,80
***3195** José         Ángel Felpeto Lamas si 57 57 10 67,00
***6933** Mónica Cazorla Pena si 2,40 10 12,40

 

A experiencia profesional e antigüidade da administración valorase según o seguinte criterio establecido nas bases xerais no seu punto 8.1.1:

8.1.1.a.-Servicios Prestados no corpo (Ares).- 8.1.1.b.-Servicios prestados noutros corpos (Ares).-

8.1.1.c.-Servicios Prestados no corpo ( distintos de Ares).- 8.1.1.d.-Servicios prestados no resto do sector publico.

 

Punto Cuarto.- Tendo en conta a Cualificación Final, dase un prazo de DEZ días hábiles contados a partires do día seguinte da publicación da presente no Boletín Oficial da Provincia, na páxima web e no Taboleiro de Anuncios do Concello a efectos de alegacións sobre a baremación: Experiencia Profesional e Formación académica.

Punto Quinto.- Rematado o prazo anterior convocarase o Tribunal para a resolución das alegacións se as houbese e a elevación de definitiva do proceso para 1 praza de persoal laboral fixo de Técnico de emprego e desenvolvemento local (Ud de Subvencións), propoñendo á Alcaldía o nomeamento que corresponda.

E sendo as 09:25 horas do dia 20 de marzo do 2024 e no lugar no encabezamento indicado, asínase por parte dos membros do Tribunal a conformidade coa presente Acta.

ACTA en pdf