ACTA COMISIÓN SELECCIONADORA

Reunidos no Concello de Ares, sendo as 09,00 horas do día 9 de xullo de 2024, as Sras/Sres. ó marxe indicados, coa finalidade de proceder á contratación de 3 auxiliares de policía local durante un periodo de 3 meses (xornada completa).

  • Presidente: D. Angel Rodriguez Calviño
  • Secretaria: Dª Isabel Margharetto Rodriguez
  • Vocais:
    • Javier Sánchez Romero
    • José M. Mayobre Seijas

Tal como consta nas bases reguladoras para a contratación laboral temporal de 3 auxiliares da policía local , concretamente na base 6ª C, se fixa para o día 10 as 09:30 da mañá aos candidatos que superaron as probas de coñecemento e de avaliación de coñecemento da lingua galega, que son os que a continuación se detalla:

 

NOME DNI
Borja Vilasánchez Rodríguez ***1684**
Carlos Ferrer Casal ***9759**
Roberto Otero Sesmonde ***8290**

 

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 09,30 horas.

ACTA en pdf