ANUNCIO: LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/AS EXCLUÍDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO O.E.GARANTIA XUVENIL INICIA VII

Faise público que en data 15.09.2023 ditouse a Resolución da Alcaldía núm. 953/2023 cuxa parte dispositiva, no que aquí interesa, dispón:

PRIMEIRO.- Aceptar as emendas de Mª Montserrat Arias Estrada e Mª Alejandra López Cobelo, declarándoas admitidas.

SEGUNDO.- Aprobar as listas definitivas de admitidos/as que se relacionan a continuación:

Director/a.-

APELIDOS E NOME ACHEGA CELGA 4
YAÑEZ CASAL MARÍA CARMEN SI
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ MARÍA ÁNGELES SI

Docente de fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial .-

APELIDOS E NOME ACHEGA CELGA 4
PAZ POLO IGNACIO SI

Docente de formación empresarial.-

APELIDOS E NOME ACHEGA CELGA 4
LÓPEZ COBELO MARÍA ALEJANDRA SI
REGUEIRO PÉREZ MARÍA DOLORES SI

 

Docente de ensino básico.-

APELIDOS E NOME ACHEGA CELGA 4
ARIAS ESTRADA MARÍA MONTSERRAT SI
GARCIA ANEIROS AMPARO SI
REY CASTRO LIDIA SI
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ MARÍA JOSÉ SI

TERCEIRO.- Aprobar as listas definitivas de excluídos/as que se relacionan a continuación

Director/a.-

N

º

APELIDOS E NOME ACHEGA CELGA 4 MOTIVO EXCLUSIÓN
1 FERNÁNDEZ FELIZ ELISA SI 1,2
2 SOTO TENIENTE MONTSERRAT SI 1,2,3

Motivo da exclusión:

1.- Non presenta a titulación esixida segundo os requisitos específicos para director/a: Titulación Universitaria na rama da Arquitectura Técnica ou Grao en Estudios de arquitectura técnica.

2.- Non acredita a experiencia profesional segundo os requisitos específicos para director/a: experiencia mínima de 6 meses por conta allea en tarefas de dirección de obradoiros de emprego, programas de emprego, casa de oficio, escolas obradoiro (grupos de cotización, 1, 2 e 3).

3.- Non achega copia completa do permiso de conducir B.

Docente de formación empresarial.-

N

º

 

APELIDOS E NOME

ACHEGA CELGA

4

 

MOTIVO EXCLUSIÓN

1 SOTO TENIENTE MONTSERRAT SI 1,2,3
2 ZARATE RODRÍGUEZ JOSÉ JACOBO SI 1,3

Motivo da exclusión:

1.- Non presenta a titulación esixida segundo os requisitos específicos para docente de formación empresarial: Titulación: Licenciatura, diplomatura ou Grao en Ciencias Empresariais, Licenciatura ou Grao en Ciencias Económicas, Diplomatura ou Grao en Relacións Laborais, Diplomatura ou Grao en Ciencias do traballo.

2.- Non acredita a experiencia profesional segundo os requisitos específicos para docente de formación empresarial: experiencia mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización, 1, 2 e 3).

3.- Non achega copia do permiso de conducir B, ou está incompleta.

Docente de ensino básico.-

N

º

APELIDOS E NOME ACHEGA CELGA 4 MOTIVO EXCLUSIÓN
1 FERNÁNDEZ FELIZ ELISA SI 1,2
2 SOTO TENIENTE MONTSERRAT SI 1, 2, 3
3 VIGO PARDIÑO ANA SI 1,2

Motivo da exclusión:

1.- Non presenta a titulación esixida segundo os requisitos específicos para docente de ensino básico:Titulación: Diplomatura en Mestre/a en Educación Primaria ou titulación equivalente, segundo o recollido no RD 476/2013, de 21 de xuño.

2.- Non acredita a experiencia profesional segundo os requisitos específicos para docente de ensino básico: experiencia mínima de 6 meses por conta allea en tarefas de tutoría e/ou docencia (grupos de cotización, 1, 2 e 3).

3.- Non presenta permiso conducir B, ou está incompleto.

CUARTO.- Designar como membros do tribunal, titulares e suplentes, que xulgarán o proceso selectivo para a selección de persoal directivo e docente do OEGX Inicia VII , ós seguintes:

PRESIDENTE/A Titular: Susana Fernández Muíño, funcionaria do Concello de Cabanas
Suplente: Irene Suárez López, funcionaria do Concello de Cabanas
VOGAIS Titular: Mercedes Ocampo Santiago, funcionaria do Concello de Mugardos
Suplente: Olga Fra Gálvez, funcionaria do Concello de Mugardos
Titular: Juan M. Araujo Dopazo, funcionario do Concello de Fene
Suplente: Adrián Márquez Caramés, funcionario do Concello de Betanzos
Titular: Manuela Real Rego, funcionaria do Concello de Fene
Suplente: Estefanía Manteiga Lamas, funcionaria do Concello de Fene
SECRETARIO/A Titular: Manuel Larrosa Rodríguez, funcionario do Concello de Ares
Suplente: Isabel Margharetto Rodríguez, funcionaria do Concello de Ares

QUINTO.- Convocar ao tribunal para que se reúna o día 18 de setembro de 2023 as 10 horas na sala de comisións (4º andar) do Concello de Fene, para a realizar a baremación dos/as aspirantes.

SEXTO.- Contra a presente resolución que pon fin á vía administrativa poderá interpoñerse potestativamente o RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, significándolle que se interpón o recurso de reposición non poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.

Transcorrido un mes dende a interposición do recurso potestativo de reposición sen que se lle teña notificado resolución expresa, entenderase desestimado por silencio administrativo e quedará expedita a vía contencioso-administrativa, podendo interpoñerse o recurso contencioso- administrativo ante o Xulgado Contencioso-administrativo de Ferrol, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución expresa do recurso de reposición, ou no prazo de seis meses, contados desde o día seguinte ao de aquel no que se teña producido o acto presunto.

Non obstante, poderase impugnar directamente a resolución ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa (artigo 123.1 da Lei 39/2015). A tal efecto, poderase interpoñer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, no prazo de dous meses, ante o Xulgado Contencioso- Administrativo de Ferrol, sen prexuízo de que se poida exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

Os prazos cóntanse a partir do día seguinte á publicación desta resolución no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web do Concello.

SÉTIMO.- Publicar a presente resolución no taboleiro de edictos e na páxina web do concello.

En Fene, asinado dixitalmente o día 15/09/2023 pola Alcaldesa en funcións Alejandra Permuy Meizoso.

ANUNCIO en pdf