RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚMERO

Publicadas as BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO E SERVIZOS OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNCICIPAIS

INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL no Boletín Oficial da Provincia nº 222 de 21/11/2023 e rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo, acordouse aprobar a listaxe provisional de admitidos excluídos por acordo adoptado por Resolución de Alcaldía nº 844 de 04/12/2023 e conceder dous días hábiles a efectos de alegacións.

Concluído o prazo de alegacións, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislacion vixente, e en especial as bases 5º e 7ª.

VEN EN RESOLVER:

Primeiro.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO  EXTRAORDINARIO E SERVIZOS OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNCICIPAIS INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL, quedando como a continuación se expresa

Admitidos:

NIF Nome e apelidos
***1314** ALBERTO SAAVEDRA DE LA FUENTE
***9624** BRAULIO VAZQUEZ REY
***0584** DOMINGO SUAREZ TORRENTE
***1863** EDUARDO PIÑON GIRALDEZ
***2917** FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA
***5717** JOSE ANGEL CHAPARRO FERNANDEZ
***9576** JOSE ANTONIO LEON SANGIAO
***7974** JUAN MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ
***6435** JUAN SEBASTIAN PIÑEIRO FERNANDEZ
***6171** MODESTO DEL RIO LOPEZ
***0787** SERGIO FERNANDEZ MALVAREZ
***0738** VICENTE MANUEL ALLEGUE VAZQUEZ

 

Excluídos:

***5790** LUIS MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ

 

Segundo.- Designar o vindeiro xoves 14 de decembro do 2023 ás 10:00 horas para a realización do primeiro exercizo da fase de oposición, no salón sesións do Concello de Ares.

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, á data da sinatura electrónica da presente, do que eu Secretario dou fe.

O ALCALDE.                                                        D.S.M.    O SECRETARIO

RESOLUCIÓN en pdf