Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 12 de marzo de 2024 sobre «APROBACION DAS BASES ESPECIFICAS PARA A CONTRATACION EN REXIME LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEONS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MINIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACION PROVINCIAL)

Designado  Tribunal  por  Decretos  da  Alcaldía  2024-0340, 2024-0346 según  o  establecido  na base 5ª das citadas Rematado o prazo de pre sentación de instancias ,esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislacion vixente , e en especial pola base 6ª das mencionadas bases

VEÑO EN RESOLVER

Punto Prirneiro.- Listaxe de aspirantes admitidos

DOCUMENTO NOME E APELIDOS
••62917** Francisco Javier Muñiz Somavilla
··68832** Maria Carolina Carrasco Dominguez
**70408 ** Carmen Maria Rios Loureiro
• *662 56** Manuel Dario Graña Gonzalez
**67974 *· Juan Angel Fernandez Martinez
**41863•• Eduardo Piñón Giraldez
••65790** Luis Manuel Dominguez Martinez
•*33237*• Kelly Sanchez de Cardozo
••4s459•• Abdesslam Rhalloub
• *64969** Julia Maria Lopez Rivera
**70854** Cristina Rodeiro Sanjuan
•*63685•* Juan Maria Manso Rivera
**74132** Naim Moya Leira
**65240** José Manuel Garrido Martinez
**69069** Mónica Casteleiro Vila

Aspirantes excluido s.- ningún

 

Punto Segundo. As persoas que figuran na listaxe de aspirantes, presentaranse  o vindeiro dia 17 de abril as 9 horas no Salón de Actos das Alianzas Aresanas para manter unha entrevista persoal na que se avaliará a sua adecuación ó posto en función dos criterios citados no punto terceiro das bases.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde en Ares a data da sinatura electrónica da presente, do que eu como Secretario Accidental dou fe

ACTA en pdf12