ANUNCIO

ANUNCIO RESULTADO EXERCIZO PROBA DE GALEGO E RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1 PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS, INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Senda  as  12:30  horas  do  día  21  de  decembro  do  2023,  procédese  á  reunión  da  Comisión  Seleccionadora  para  o pro ceso de selección CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRA ORDINAR IO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICIAL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS M U NICIPAIS, INTERI N O OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL, integrada polos seguintes membros: Presidente D. Agustín Suárez Feal, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: D. José Manuel Mayobre Seijas, Dna Montserrat Rodríguez Sánchez e Dna Mª  Concepción Dragó Porta, no salón de sesións do  Concello de Ares co obxecto da celebración da Proba de Galega: «C.- Proba de galega: A proba estará dirixida a comprobar o coñecemento do idioma galega, segundo o establecido na Base da  convocatoria,  aos  aspirantes  que  non  o acreditaran con carácter previo, co seguinte resultado:

 

NIF                                        Nome e apelidos

* * * 0584* * DOMINGO SUAREZ TORRENTE APTO
***2917* * FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA APTO
***5717** JOSE ANGEL CHAPARRO FERNANDEZ APTO

 

Rematada a fase de concurso e a fase de oposición, publícanse os resultados do proceso acadados polos aspirantes considerados APTOS:

 

NIF    Nome e apelidos Puntuación Concurso Puntuación 12 exercicio Puntuación 22 exercicio  Totais

•–1314•• ALBERTO SAAVEDRA DE LA FUENTE 1 8 7 16
·  • • 05 34 • • DOMINGO SUAREZ TORRENTE 0,75 7 5,5 13,25
***2917** FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA 0,06 7 6 13,06
***5717** JOSE ANGELCHAPARRO FERNANDEZ 3 7 8 18
***0787** !SERGIO FERN ANDEZ MALVAREZ o 5 5 10

 

 

Dada conta de que tódolos aspirantes anteriormente relacionados, presentaron o CELGA 3 ou aprobaron o exercizo Proba de Galego, o tribunal, acorda dar por rematado o proceso de SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENC I AS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICI AL DE 1ª PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS

MUNICIPAIS, INTERINO OU PERSOAL LABORAL TEMPORAL, ecos resultadosacadados, queda composta a LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES, VACACIÓNS, REFORZO EXTRAORDINARIO DO SERVICIO OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE OFICI AL DE PARA O SERVIZO DE OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS, INTERINO ou PERSOAL LABOBAL TEMPORAL, como se expresa a continuación por arde decrecente:

 

1 ***5717.. JOSE ANGEL CHAPARRO FERNANDEZ
2 ***1314 •• ALBERTO SAAVEDRA DE LA FUENTE
3 ·••0534.. DOMINGO SUAREZ TORRENTE
4 • — 2917 • • FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA
5 ·••0737•• l5ERGIO FERNANDEZ MALVAREZ

Asinado polo Presidente, en Ares a 21 de decembro do 2023.

ANUNCIO en pdf