RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚMERO 379/22 DE DATA 18 DE AGOSTO DO 2022

Publicadas as BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS no Boletín Oficial da Provincia nº 142 de 28/07/2022 e rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislacion vixente, e en especial as bases 5º e 7ª.

VEN EN RESOLVER:
Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de limpiador/a municipal para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos, quedando como a continuación se expresa

Admitidas:
NIF Nome e apelidos
76414202Z ANA ISABEL FERNANDEZ SANESTEBAN
32925599H NATHANNY SILVA FERNANDES
32692381C ALICIA DURAN RICO
32704088C CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
32657104W MARIA CARMEN VILLAR PIÑEIRO
76408710L MARIA CARMEN VIDAL DOPICO
32680997K ANA BELEN MAROÑO SEOANE
32672594J CLARA MARIA LEIRO MONTEAGUDO
76407498A ANGELA MARIA SILVAR MARTINEZ
32669313K MARIA ANGELES SILVAR VARELA
32660654X MILAGROS VARELA PENA
32710132S FATIMA DIAZ ALVAREZ

Excluidas:
Ningunha.

Segundo.- Publicar a presente resolución no taboleiro de anuncios da Casa do Concello de Ares e na páxina web municipal www.concellodeares.com a efectos de subsanación de defectos ou omisións, e mesmo de reclamacións, concedéndose un prazo de dous (2) días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación sinalada.

Os erros de feito poderán enmendarse en calquera momento de oficio ou a pedimento do interesado.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 18 de agosto do 2022, do que eu Secretario dou fe.

O ALCALDE.

RESOLUCIÓN en pdf