RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dada conta do acordo adoptado pola Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada o 18 de abril do 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEONS (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS DA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL)

Publicada a lista provisional de admitidos e excluidos e non presentándose alegacións á mesma no prazo establecido.

Esta Alcadía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial pola base 6ª das bases reguladoras de antedita convocatoria.

VEÑO EN RESOLVER:

Punto primeiro.– Aprobar a Lista Definitiva de Admitidos e Excluidos no proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 4 prazas de peons do (Plan Integrador de obras e servizos mínimos municipais da Excma Deputación Provincial) 2023 no Concello de Ares cos/as seguintes aspirantes:

2.1.- Admitidos.-

 • ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO
 • CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
 • CRISTINA BARREIRO RODRIGUEZ
 • CRISTINA RODEIRO SANJUAN
 • EDUARDO PIÑON GIRALDEZ
 • ELENA SALAZAR MONTEIRO
 • FRANCISCO CHAPARRO FERNANDEZ
 • FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA
 • IRMA VILARIÑO FERNÁNDEZ
 • JOSE ANTONIO LEON SANGIAO
 • JOSE JAVIER ORTUBE VARELA
 • JUAN ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ
 • JUAN CLAUDIO TENREIRO DOPAZO
 • JUAN PEDRO IGLESIAS FREIJOMIL
 • LUIS MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ
 • MANUEL ANGEL LAMAS SEOANE
 • MONICA FERNANDEZ AMBROA
 • PILAR CAÑO GARCIA

 

2.2.- Excluídos.- Por non atoparse en ninguha das situacións nomeadas no punto terceiro das Bases:

 • JOSE BARREIRO TRIÑANES

 

Punto segundo.- Sinalar o vindeiro martes 16 de maio do 2023 ás 9:30 horas para a entrevista, fase de oposición para selección de catro peons programa PEL no salón de sesións da casa do Concello.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 12 de maio do 2023, do que eu Secretario dou fe.

 

O Alcalde.                                                                                            D.S.M.O Secretario