RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Dado el acuerdo adoptado por la Xunta Municipal de Gobierno en sesión celebrada el 18 de abril de 2023, sobre “APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN, EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE CUATRO PEONES (PLAN INTEGRADOR DE OBRAS Y SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPALES DA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL)

Publicada la lista provisional de admitidos y excluidos e non presentándose alegaciones á mesma en el plazo establecido.

Esta Alcadía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial pola base 6ª das bases reguladoras de antedita convocatoria.

VEÑO EN RESOLVER:

Primer punto.– Aprobar a Lista Definitiva de Admitidos e Excluidos en proceso para a provisión en réxime laboral temporal, de 4 plazas de peones do (Plan Integrador de obras e servicios mínimos municipales da Excma Deputación Provincial) 2023 en el Concello de Ares cos/as seguintes aspirantes:

2.1.- Admitidos.-

 • ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO
 • CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
 • CRISTINA BARREIRO RODRIGUEZ
 • CRISTINA RODEIRO SANJUAN
 • EDUARDO PIÑON GIRALDEZ
 • ELENA SALAZAR MONTEIRO
 • FRANCISCO CHAPARRO FERNANDEZ
 • FRANCISCO JAVIER MUÑIZ SOMAVILLA
 • IRMA VILARIÑO FERNÁNDEZ
 • JOSE ANTONIO LEON SANGIAO
 • JOSE JAVIER ORTUBE VARELA
 • JUAN ANGEL FERNANDEZ MARTINEZ
 • JUAN CLAUDIO TENREIRO DOPAZO
 • JUAN PEDRO IGLESIAS FREIJOMIL
 • LUIS MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ
 • MANUEL ANGEL LAMAS SEOANE
 • MONICA FERNANDEZ AMBROA
 • PILAR CAÑO GARCIA

 

2.2.- Excluídos.- Por non atoparse en ninguha das situacións nomeadas no punto terceiro das Bases:

 • JOSE BARREIRO TRIÑANES

 

Segundo punto.- Señalar el próximo martes  16 de mayo de 2023 a las 9:30 horas para a entrevista, fase de oposición para selección de cuatro peones programa PEL en el salón de sesiones da casa do Concello.

Así lo acuerda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 12 de maio do 2023, do que eu Secretario dou fe.

 

O Alcalde.                                                                                            D.S.M.O Secretario