RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Publicado no Xornal Diario de Ferrol do día 14 de novembro do 2022 o extracto da convocatoria para a provisión da seguinte praza: 1 Auxiliar Administrativo/a de Intervención-Tesourería, contrato de sustitución temporal, Persoal Laboral polo sistema de Concurso-Oposición libre, e rematado o prazo de presentación de solicitudes, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial a base 8ª.

VEN EN RESOLVER:

Primeiro.- Aproba-la lista definitiva de admitidos e excluidos para a Praza Auxiliar Administrativo/a Intervención-Tesourería, do seguinte xeito:

Admitidas:

76412**** CASTRO PICO, ROCÍO

32925**** SILVA FERNANDES, NATHANNY

33338**** VILLARES VARELA, SUSANA

Excluidas: Ninguha

Segundo.- O Tribunal cualificador estará formado do seguinte xeito :

Presidente:

Titular: Dna Carmen González Tenreiro. Persoal Funcionario do Concello.

Secretario:

Titular: Manuel Larrosa Rodríguez, Secretario do Concello.

Vocais :

  1. José Ángel Carballo Feijóo, Persoal Funcionario do Concello.
  2. José Manuel Mayobre Seijas. Persoal Funcionario do Concello.
  3. Dna Mª Concepción Dragó Porta. Persoal Funcionario do Concello.

Suplentes:

  1. Dna Montserrat Rodríguez Sánchez. Persoal Funcionario do Concello.
  2. Alfonso Portela Martínez. Persoal Funcionario do Concello.

Terceiro.- Designar o vindeiro día 2 de decembro do 2022 ás 09:30 horas na Casa do Concello, para o desenvolvemento da primeira proba da fase de oposición.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 30 de novembro do 2022, do que eu Secretario dou fe.

 

O Alcalde.                                                                                     D.S.M. O Secretario,

RESOLUCIÓN en pdf