LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUIDOS/AS DO PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO PROXECTO DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “REINICIA X” DO CONCELLO DE MUGARDOS

Por Decreto núm. 2023-1162 de 17/11/2023, acordouse:

“ Visto o expediente que se tramita para a contratación laboral temporal do persoal directivo, docente e administrativo do proxecto de obradoiro dual de emprego REINICIA X do Concello de Mugardos, a través da subvención de obradoiros duais de emprego da Consellería de Promoción de mprego e Igualdade

Publicada a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 212 de 7 de novembro de 2023

Rematado o prazo de presentación de documentación para tomar parte no correspondente proceso selectivo, e de conformidade coa base 6ª das bases reguladoras do procedemento selectivo e tendo en conta a Acta do tribunal cualificador do día 16.11.2022, esta Alcaldía, no uso das súas facultades que ten conferidas RESOLVE:

Primeiro.- Aprobar e publicar no taboleiro de anuncios da Sede electrónica do Concello e na páxina web do concello, a lista provisional dos/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo antes referido:

1º Listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas:

 Listaxe provisional de admitidos/as ao posto de director/ra:

 

APELIDOS E NOME

 

D.N.I

LAMELAS RUBIDO, EVA 764***71K
NIETO MATAMOROS, SILVIA 326***49V
PITA FREIRE, SERAFIN 244***02X
RODRIGUEZ ÁLVAREZ, MARIA ÁNGELES 131***68J
VÁZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C

 

Listaxe provisional de admitidos/as ao posto de docente da especialidades MAMD0109 Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpinteria e moble e MAMD0209 Traballos de carpintería e moble

 

 

APELIDOS E NOME

 

 

DNI

ROMERO RODRIGUEZ, JOSÉ CARLOS 764***03Z

 

Listaxe provisional de admitidos/as ao posto de docente da especialidade SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

 

 

 

APELIDOS E NOME

 

 

DNI

CANLE VARELA, PATRICIA 328***13W
VÁZQUEZ ALONSO, PATRICIA 327***48C
VÁZQUEZ MÉNDEZ, INMACULADA 763***84D

Listaxe provisional de admitidos/as ao posto de docente de Ensino Básico

 

 

APELIDOS E NOME

 

 

DNI

FEAL PITA, NOA 327***84W
VÁZQUEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSÉ 764***19M

 

Listaxe provisional de admitidos/as ao posto de docente de formación empresarial

 

 

APELIDOS E NOME

 

 

DNI

LÓPEZ HERMIDA, ROSA MARIA 326***25J
ANDRADE SÁNCHEZ, SILVIA 793***30Q
GARCIA SEOANE, MARIA LUZ 328***62G
REGUEIRO PÉREZ, MARIA DOLORES 326***85X
CARBALLEIRA DOPICO, MARIA JOSÉ 326***95R
FAGIL COSLADO, MARIA BELÉN 519***25M
CAZORLA PENA, MÓNICA MARIA 326***39R
ABELENDA POSE, MARIA ESTEFANIA 793***16J
LÓPEZ COBELO, MARIA ALEJANDRA 327***76Z

 

2º Listaxes provisionais de persoas aspirantes excluídas no proceso selectivo con indicación da causa da súa exclusión:

Listaxe provisional de excluídos/as ao posto de director/a:

 

 

APELIDOS E NOME

 

D.N.I

 

CAUSA EXCLUSIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

SOTO TENIENTE, MONTSERRAT

 

 

 

 

 

 

 

 

326***84P

–     Non acredita experiencia mínima de 6 meses por conta allea en tarefas de dirección de obradoiros de emprego, programas de emprego,casa de oficio, escolas obradoiro (grupos de cotización 1e

2 )

 

 

CARBALLEIRA DOPICO, MARIA JOSÉ

 

 

326***95R

–     Non acredita experiencia mínima de

6 meses por conta allea en tarefas de dirección de obradoiros de

 

    emprego, programas de emprego,casa de oficio, escolas obradoiro (grupos de cotización 1e

2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUZA OCAMPO, M FERNANDA

 

 

 

 

 

 

 

 

326***50E

–     Non acredita experiencia mínima de

6 meses por conta allea en tarefas de dirección de obradoiros de emprego, programas de emprego,casa de oficio, escolas obradoiro (grupos de cotización 1e 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLIZ MELERO, JESSICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327***96G

–       Non acredita experiencia mínima de

6 meses por conta allea en tarefas de dirección de obradoiros de emprego, programas de emprego,casa de oficio, escolas obradoiro (grupos de cotización 1e 2 )

–       Non acredita estar en posesión de

permiso de conducir B

 

 

 

 

 

 

VÁZQUEZ MÉNDEZ, MARIA INMACULADA

 

 

 

 

 

 

 

 

763***84D

–     Non acredita experiencia mínima de

6 meses por conta allea en tarefas de dirección de obradoiros de emprego, programas de emprego,casa de oficio, escolas obradoiro (grupos de cotización 1e 2 )

 

Listaxe provisional de excluídos/as ao posto de docente da especialidade SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais:

 

 

 

APELIDOS E NOME

 

 

DNI

 

CAUSA DE EXCLUSIÓN

 

 

 

 

 

 

 

REY CASTRO, LIDIA

 

 

 

 

 

 

 

326***81M

–          Non acredita a Titulación establecida no RD 1379/2008, de 1 de agosto

–          Non acredita a experiencia `profesional establecida no RD

1379/2008, de 1 de agosto

 

 

 

 

 

 

 

 

GARCIA SEOANE, MARIA LUZ

 

 

 

 

 

 

 

 

328***62G

–          Non acredita a Titulación establecida no RD 1379/2008, de 1 de agosto

–          Non acredita a experiencia `profesional establecida no RD 1379/2008, de 1 de agosto

 

 

 

CABALEIRO GARCIA, ANA MARIA

 

 

 

326***59T

–      Non acredita a experiencia `profesional establecida no RD 1379/2008, de 1 de

agosto

 

 

NOYA RODRIGUEZ, REBECA

 

 

541***78K

–      Non acredita a Titulación establecida no RD 1379/2008, de 1 de

agosto

 

    –      Non acredita a experiencia `profesional establecida no RD 1379/2008, de 1 de

agosto

 

 

 

 

 

 

 

FERNÁNDEZ MARTINEZ, TAMARA

 

 

 

 

 

 

 

793***35R

–          Non acredita a Titulación

establecida no RD 1379/2008, de 1 de agosto

–          Non acredita a experiencia `profesional establecida no RD 1379/2008, de 1 de

agosto

 

Listaxe provisional de excluídos/as ao posto de docente de Educación Básica:

 

 

APELIDOS E NOME

 

 

DNI

 

CAUSA DE EXCLUSIÓN

 

EDREIRA RIVERA, MARIA LUZ

 

764***49D

–     Non acredita estar en posesión

de permiso de conducir B

 

CARBALLEIRA DOPICO, MARIA JOSÉ

 

326***95R

–     Non acredita a titulación esixida como requisito

especifico nas bases

 

CABALEIRO GARCIA, ANA MARIA

 

326***59T

–     Non acredita a titulación

esixida como requisito especifico nas bases

 

NOYA RODRIGUEZ, REBECA

 

541***78K

–     Non acredita a titulación esixida como requisito

especifico nas bases

 

SOUTO NOYA, M OBDULIA

 

764***30G

–     Non acredita a titulación esixida como requisito

especifico nas bases

 

PORTA ROCA, ERICA M

 

327***84L

–     Non acredita a titulación

esixida como requisito especifico nas bases

 

VÁZQUEZ MÉNDEZ, M INMACULADA

 

763***84D

–     Non acredita a titulación

esixida como requisito especifico nas bases

Listaxe provisional de excluídos/as ao posto de docente de Formación empresarial:

 

 

APELIDOS E NOME

 

 

DNI

 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

 

 

 

 

 

 

BOUZA OCAMPO, MARIA FERNANDA

 

 

 

 

 

 

326***50E

–     Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización 1, 2 e 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLIZ MELERO, JESSICA

 

 

 

 

 

 

 

 

327***96G

–        Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización 1, 2 e 3)

–        No acredita estar en posesión de permiso de conducir B

 

 

 

 

 

EDREIRA RIVERA, MARIA DE LA LUZ

 

 

 

 

 

764***49D

–     Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de

cotización 1, 2 e 3)

 

    –     No acredita estar en posesión de permiso de conducir B
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERNÁNDEZ FELIZ, ELISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444***31R

–        Non presenta o Anexo I de solicitude

–        Non presenta o Anexo II Resumo dos méritos alegados

–        Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización 1, 2 e 3)

–        No acredita estar en posesión de permiso de conducir B

 

 

 

 

 

 

LAMELAS RUBIDO, EVA M

 

 

 

 

 

 

764***71K

–     Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización 1, 2 e 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

NOYA RODRIGUEZ, REBECA

 

 

 

 

 

 

 

 

541***78K

–        Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización 1, 2 e 3)

–        No acredita estar en posesión de permiso de conducir B

 

REY PARÍS, RUBÉN

 

473***98L

–     Non acredita estar en posesión

de permiso de conducir B

 

 

 

 

 

 

RIOS NEIRA, ALBERTO

 

 

 

 

 

 

326***42J

–     Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización 1, 2 e 3)

 

 

 

 

 

 

SOTO TENIENTE, MONTSERRAT

 

 

 

 

 

 

326***84P

–     Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización 1, 2 e 3)

 

 

 

 

 

 

VÁZQUEZ BUSTO, YOLANDA

 

 

 

 

 

 

326***09M

–     Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización 1, 2 e 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLANUEVA NEIRA, SONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

354***62L

–        Non acredita experiencia

`profesional mínima de 6 meses por conta allea en formación empresarial ou laboral, xestión empresarial ou orientación laboral (grupos de cotización 1, 2 e 3)

–        No acredita estar en posesión de permiso de conducir B

 

Segundo.- As persoas aspirantes excluídos dispoñen dun prazo dun (1) día hábil, contado desde o seguinte ao da publicación da resolución que aprobe a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas na páxina web e no Taboleiro de anuncios do Concello de Mugardos para presentar as reclamacións oportunas ou emendas de defectos.

Terceiro.- Convocar aos membros do tribunal para que concorran o vindeiro 21 de novembro de 2023, ás 13.30 horas no Salón de Plenos do concello de Mugardos ao obxecto de realizar a valoración de méritos alegados polos/as aspirantes.

 

A presidenta do Tribunal

ANUNCIO LISTADO PROVISIONAL DIRECCION Y DOCENCIA en pdf