ANUNCIO CONCELLO DE MUGARDOS

 ASUNTO: PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DO ALUMNADO –TRABALLADOR DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO REINICIA X DO CONCELLO DE MUGARDOS.

 LISTAXE DEFINITIVA DE ASPIRANTES SELECCIONADOS/AS POR CONCELLOS E LISTAXE DE RESERVA

De conformidade co establecido nas Bases Bases reguladoras que rexen o proceso aprobadas por Resolución de Alcaldía 2023-1098 de data 06.11.2023, fanse públicos os acordos adoptados polo Tribunal en sesión realizada con data 4 de decembro de 2023, tras la realización do trámite de alegacións polo prazo de dous (2 días) a computar dende a publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello de Mugardos da listaxe de persoas aspirantes seleccionados por concellos mediante anuncio asinado pola Presidencia do Tribunal o 29 de novembro de 2023, sen prexuízo das notificacións que de xeito individualizado se levarán a cabo para as persoas aspirantes alegantes:

Primeiro.- Desestimar a alegación presentada con número rexistro de entrada 2023-E-RE- 2510.

Segundo.– Estimar as alegacións presentadas con número rexistro de entrada 2023-E-RC- 4920 e 2023-E-RC-492.

Segundo.- Propoñer o traslado da información solicitada mediante alegación presentada con número rexistro de entrada 2023-E-RC-4915 relativa á aplicación dos criterios de desempate na selección do alumnado-traballador.

Terceiro.-  Prestar  aprobación  á     listaxe definitiva de persoas aspirantes total e por concellos:

  1. Alumnado – Traballador das especialidades MAMD0109 Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble e MAMD0209 Traballos de carpintería e moble:
APELIDOS E NOME TOTAL
ALBARIÑO SECO, CAYETANO 326***41L 11
CALVO DIAZ, ANDRÉS 326***08G 13
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4
CRIADO SEIJAS, ANA MARIA 326***15M 11
DOMINGUEZ BOLLO, FELIPE 326***99G 10
DUAL HERNÁNDEZ, DAVID 326***66K 11
FUNGUEIRO BASTOS, NEREA 329***30C 12
GARCIA ARENOSA, IRIA 326***59V 12
HERNANDEZ IZQUIERDO, AGUSTÍN 124***96H 8
LÓPEZ RIVERA, JULIA MARIA 326***93C 10
PENA MOSQUERA, ROCIO 326***80S 14
PEREIRA SANTOS, ANTONIO 326***26N 12
PICOS SIXTO, M BEGOÑA 764***74M 16
PROUPIN CASTIÑEIRAS, GLORIA 332***91P 11
REIGOSA FRAGA, JOSÉ LUIS 764***43D 11
REY MEIZOSO, ABRAHAM 327***37H 12
REY MEIZOSO, TANIA 327***38L 13
RIOS LOURERIRO, SUSANA 326***13J 4
RODRIGUEZ LÓPEZ, BEATRIZ 326***72M 15
RODRIGUEZ RUMBO, 326***89H 11
SANJUÁN COUTO, ALBERTO 326***60M 12
SERRANO SISTO, LUIS ALBERTO 326***76S 15
SECO BLANCO, JUAN CARLOS 326***55X 11
SUÁREZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS 326***69R 8
  1. Alumnado- traballador da especialidade SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais:
APELIDOS E NOME TOTAL
AFONSO RAMOS, SHAILA 444***75Q 12
ALLEGUE CARTELLE, ELENA 327***96T 13
BARCIA BATISTA, DIEGO MARTÍN 326***13S 9
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4
FERNANDEZ FONTENLA, ANA MARIA 775***22V 14
GARCIA PÉREZ, SARA M 327***57R 10
GONZÁLEZ LAGO, LILIANA 327***94T 15
GONZÁLEZ PORTO, MARIO 793***58M 12
PENA INSUA, MARIA PILAR 764***85D 16
PEREIRA SUEIRAS, NATALIA 327***36F 8
PIÑÓN DÍAZ, M MAGDALENA 326***85V 11
RUBIO SANZ, MARIA JOSÉ 288***26B 11
SÁNCHEZ GARCIA, PEDRO 229***22X 3
SOTO BRAGE, MONTSERRAT 326***42W 15
VARELA GARCIA, JOSÉ ÁNGEL 327***77D 14
VÁZQUEZ DÍAZ, AIDA 327***75X 10

ALUMNADO – TRABALLADOR ESPECIALIDADES MAMD0109 APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA E MOBLE E MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE:

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E SUPLENTES
PICOS SIXTO, M BEGOÑA 764***74M 16 ADMITIDA
SERRANO SISTO, LUIS ALBERTO 326***76S 15 ADMITIDO
REY MEIZOSO, TANIA 327***38L 13 1º SUPLENTE
REY MEIZOSO, ABRAHAM 327***37H 12 2º SUPLENTE
CRIADO SEIJAS, ANA MARIA 326***15M 11 31 SUPLENTE
HERNÁNDEZ IZQUIERDO, AGUSTIN 124***96H 8 4º SUPLENTE

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E SUPLENTES
GARCIA ARENOSA, IRIA 326***59V 12 ADMITIDA
SECO BLANCO, JUAN CARLOS 326***55X 11 ADMITIDO
PROUPÍN CASTIÑEIRAS, GLORIA 332***91P 11 1º SUPLENTE
LÓPEZ RIVERA, JULIA MARIA 326***93C 10 2º SUPLENTE
RIOS LOUREIRO, SUSANA 326***13J 4 3º SUPLENTE
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4 4º SUPLENTE

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E

SUPLENTES

RODRIGUEZ LÓPEZ, BEATRIZ 326***72M 15 ADMITIDA
PENA MOSQUERA, ROCIO 326***80S 14 ADMITIDA
CALVO DÍAZ, ANDRÉS 326***08G 13 ADMITIDO
PEREIRA SANTOS, ANTONIO 326***26N 12 ADMITIDO
SANJUAN COUTO, ALBERTO 326***60M 12 ADMITIDO
FUNGUEIRO BASTOS, NEREA 329***30C 12 ADMITIDA
ALVARIÑO SECO, CAYETANO 326***41L 11 1º SUPLENTE
DUAL HERNÁNDEZ, DAVID 326***66K 11 2º SUPLENTE
REIGOSA FRAGA, JOSÉ LUIS 764***43D 11 3º SUPLENTE
RODRIGUEZ RUMBO, JUAN VICENTE 326***89H 11 4º SUPLENTE
DOMINGUEZ BOLLO, FELIPE 326***99G 10 5º SUPLENTE
SUÁREZ RODRIGUEZ, ANDRÉS 326***69R 8 6º SUPLENTE
  1. ALUMNADO- TRABALLADOR ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E SUPLENTES
ALLEGUE CARTELLE, ELENA 327***96T 13 ADMITIDA
GONZALEZ PORTO, MARIO 793***58M 12 ADMITIDO
RUBIO SANZ, MARIA JOSÉ 288***26B 11 1º SUPLENTE

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E SUPLENTES
GONZÁLEZ LAGO, LILIANA 327***94T 15 ADMITIDA
FERNÁNDEZ FONTENLA, ANA MARIA 775***22V 14 ADMITIDA
VÁZQUEZ DÍAZ, AIDA 327***75X 10 ADMITIDA
GARCIA PÉREZ, SARA MARIA 327***57R 10 1º SUPLENTE
PEREIRA SUEIRAS, NATALIA 327***36F 8 2º SUPLENTE
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4 3º SUPLENTE
SÁNCHEZ GARCIA, PEDRO 229***22X 3 4º SUPLENTE

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL ADMITIDOS/AS E

SUPLENTES

PENA INSUA, M PILAR 764***85D 16 ADMITIDA
SOTO BRAGE, MONTSERRAT 326***42W 15 ADMITIDA
VARELA GARCIA, JOSÉ ÁNGEL 327***77D 14 ADMITIDO
AFONSO RAMOS, SHAILA 444***75Q 12 ADMITIDA
PIÑÓN DIAZ, M MAGDALENA 326***85V 11 ADMITIDA
BARCIA BATISTA, DIEGO MARTÍN 326***13S 9 1º SUPLENTE
RAMOS BARRO, SONIA 326***39C 0 2º SUPLENTE

Cuarto.- Elevar á Alcaldía a seguinte proposta de contratación por concellos e especialidades:

ALUMNADO – TRABALLADOR ESPECIALIDADES MAMD0109 APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA E MOBLE E MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE:

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
PICOS SIXTO, M BEGOÑA 764***74M 16
SERRANO SISTO, LUIS ALBERTO 326***76S 15

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
GARCIA ARENOSA, IRIA 326***59V 12
SECO BLANCO, JUAN CARLOS 326***55X 11

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
RODRIGUEZ LÓPEZ, BEATRIZ 326***72M 15
PENA MOSQUERA, ROCIO 326***80S 14
CALVO DÍAZ, ANDRÉS 326***08G 13
PEREIRA SANTOS, ANTONIO 326***26N 12
SANJUAN COUTO, ALBERTO 326***60M 12
FUNGUEIRO BASTOS, NEREA 329***30C 12

ALUMNADO- TRABALLADOR ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
ALLEGUE CARTELLE, ELENA 327***96T 13
GONZALEZ PORTO, MARIO 793***58M 12

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
GONZÁLEZ LAGO, LILIANA 327***94T 15
FERNÁNDEZ FONTENLA, ANA MARIA 775***22V 14
VÁZQUEZ DÍAZ, AIDA 327***75X 10

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL
PENA INSUA, M PILAR 764***85D 16
SOTO BRAGE, MONTSERRAT 326***42W 15
VARELA GARCIA, JOSÉ ÁNGEL 327***77D 14
AFONSO RAMOS, SHAILA 444***75Q 12
PIÑÓN DIAZ, M MAGDALENA 326***85V 11

Quinto.- Elevar á Alcaldía a seguinte proposta de listaxe de reserva por concellos e especialidades:

ALUMNADO – TRABALLADOR ESPECIALIDADES MAMD0109 APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA E MOBLE E MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE:

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
REY MEIZOSO, TANIA 327***38L 13 1º SUPLENTE
REY MEIZOSO, ABRAHAM 327***37H 12 2º SUPLENTE
CRIADO SEIJAS, ANA MARIA 326***15M 11 31 SUPLENTE
HERNÁNDEZ IZQUIERDO, AGUSTIN 124***96H 8 4º SUPLENTE

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
PROUPÍN CASTIÑEIRAS, GLORIA 332***91P 11 1º SUPLENTE
LÓPEZ RIVERA, JULIA MARIA 326***93C 10 2º SUPLENTE
RIOS LOUREIRO, SUSANA 326***13J 4 3º SUPLENTE
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4 4º SUPLENTE

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
ALVARIÑO SECO, CAYETANO 326***41L 11 1º SUPLENTE
DUAL HERNÁNDEZ, DAVID 326***66K 11 2º SUPLENTE
REIGOSA FRAGA, JOSÉ LUIS 764***43D 11 3º SUPLENTE
RODRIGUEZ RUMBO, JUAN VICENTE 326***89H 11 4º SUPLENTE
DOMINGUEZ BOLLO, FELIPE 326***99G 10 5º SUPLENTE
SUÁREZ RODRIGUEZ, ANDRÉS 326***69R 8 6º SUPLENTE

ALUMNADO- TRABALLADOR ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

Listaxe Concello de Mugardos:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
RUBIO SANZ, MARIA JOSÉ 288***26B 11 1º SUPLENTE

Listaxe Concello de Ares:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
GARCIA PÉREZ, SARA MARIA 327***57R 10 1º SUPLENTE
PEREIRA SUEIRAS, NATALIA 327***36F 8 2º SUPLENTE
CAÑO GARCIA, PILAR 327***67L 4 3º SUPLENTE
SÁNCHEZ GARCIA, PEDRO 229***22X 3 4º SUPLENTE

Listaxe Concello de Fene:

APELIDOS E NOME DNI PUNTUACIÓN TOTAL SUPLENTES
BARCIA BATISTA, DIEGO MARTÍN 326***13S 9 1º SUPLENTE
RAMOS BARRO, SONIA 326***39C 0 2º SUPLENTE

Sexto.– As persoas propostas para contratación deberán presentar no concello no prazo de tres

(3) días hábiles dende a publicación do anuncio, a documentación relacionada nas Bases para tal efecto.

Mugardos, na data da sinatura dixital á marxe. A Presidenta,

Ana María Gómez Peña

ANUNCIO en pdf