ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL,

No salón de sesións do Concello de Ares, sendo as 13:45 horas do día 28 de xuño de 2022, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para a “CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL”, integrada polos seguintes membros: Presidente D. José Luis Castro Feijóo, Secretario D. Manuel Larrosa Rodríguez e vocais: Dna Caridad Nieto Taramona e Dna Mª Concepción Dragó Porta, co obxecto da PUBLICACIÓN DOS RESULTADOS para a CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL.

DNI / NOME E APELIDOS PUNTUACIÓN FINAL

PRIMEIRO

EXERCIZO

PUNTUACIÓN SEGUNDO

EXERCIZO

BAREMO MÉRITOS PUNTUACIÓN FINAL
1 ****3897V LORENA LOPEZ VILAR 7,35 2 1,5 10,85
2 ****3286F NATALIA DOVAL ALVAREZ 5,65 1,8 1,5 8,95
4 ****3484Z PATRICIA SEOANE TORRENTE 9,4 1,9 1,5 12,80
5 ****1979G OSCAR CABANA GONZÁLEZ 6,55 1,3 1,5 9,35
****3872H ANA PENIN GESTAL 5,85 1,8 1,5 9,15
6
7 ****2373E MARIA JOSE QUINTIA SANJUAN 7,5 1,6 1,5 10,6
8 ****9364K SOFIA MESIA FRAGA 6,45 1,5 1,5 9,45
9 ****9633D PAULA HERNANDO MARTINEZ 6,90 1,7 0,4 9

Cos resultados acadados, queda composta a BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS DE PERSOAL COMO TRABALLADOR/A SOCIAL, como se expresa a continuación por orde decrecente:

1. PATRICIA SEOANE TORRENTE
2. LORENA LOPEZ VILAR
3. MARIA JOSE QUINTIA SANJUAN
4. SOFIA MESIA FRAGA
5. OSCAR CABANA GONZÁLEZ
6. ANA PENIN GESTAL
7. PAULA HERNANDO MARTINEZ
8. NATALIA DOVAL ALVAREZ

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 14:00 horas.

ACTA en pdf