RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 507/22

 Alcalde-Presidente

D. Julio Ignacio Iglesias Redondo

Asunto:       RESOLUCIÓN LISTA AGARDA ALUMNO-TRABALLADOR ESPECIALIDADE SOCIOSANITARIA, OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX

A vista da Resolución da Alcaldía 461/22 de data 23-09-2022 na que aprobase a LISTA DEFINITIVOSELECCIONADOS ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA

Recibida instancia de Dna. Mª Montserrat Soto Brage, con Rexistro Núm. 2022-E- RC-4150 en data 07-10-2022 na que solicita Renunciar ao posto de Alumno-traballador da especialidade Atención Sociosanitaria a Persoas Depententes en Institucións Sociais por no disponer de medio de transporte propio o de quen poda levala.

Esta Alcaldía en uso das súas competencias, e mais concretamente segundo o establecido no Artigo 21 da Lei 7/1985 do 2 de abril Reguladora de Bases do Réxime Local,

RESOLVE:

Primeiro.- Aceptar a renuncia presentada por Dna. Mª Montserrat Soto Brage

Segundo.- Proceder coa seguinte na listaxe definitiva de aspirantes para o posto de Alumno- traballador da especialidade Atención Sociosanitaria a Persoas Depententes en Institucións Sociais segundo a súa puntuación obtida por orde de maior a menor.

Terceiro.- Aprobar a seguinte na lista de agarda e comunicar ao señor alcalde a seguinte proposta para a súa contratación:

✓      Alumno-traballador da especialidade Atención Sociosanitaria a Persoas Depententes en Institucións Sociais por asuntos persoais e familiares: Dna. Cristina Montes García.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, en Ares a, sete de outubro de dous mil vinte e dous, e do que eu como Secretario dou fe.

O ALCALDE

D.S.M. O SECRETARIO

RESOLUCIÓN en pdf