RESOLUCIÓN DA ALCALDIA Nº 503/22

Alcalde-Presidente

D. Julio Ignacio Iglesias Redondo

Asunto: RESOLUCIÓN LISTA AGARDA ALUMNO-TRABALLADOR ESPECIALIDADE SOCIOSANITARIA, OBRADOIRO EMPREGO REINICIA IX

A vista da Resolución da Alcaldía 461/22 de data 23-09-2022 na que aprobase a LISTA DEFINITIVO SELECCIONADOS ALUMNADO DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA.

Recibida instancia de Dna. María del Mar Fernández Cupeiro, con Rexistro Núm. 2022- E-RC-4139 en data 06-10-2022 na que solicita Renunciar ao posto de Alumno-traballador da especialidade Atención Sociosanitaria a Persoas Depententes en Institucións Sociais por asuntos persoais e familiares.

Esta Alcaldía en uso das súas competencias, e mais concretamente segundo o establecido no Artigo 21 da Lei 7/1985 do 2 de abril Reguladora de Bases do Réxime Local,

RESOLVE:

Primeiro.- Aceptar a renuncia presentada por Dna. María del Mar Fernández Cupeiro.

Segundo.- Proceder coa seguinte na listaxe definitiva de aspirantes para o posto de Alumno- traballador da especialidade Atención Sociosanitaria a Persoas Depententes en Institucións Sociais segundo a súa puntuación obtida por orde de maior a menor.

Terceiro.- Aprobar a seguinte na lista de agarda e comunicar ao señor alcalde a seguinte proposta para a súa contratación:

✓      Alumno-traballador da especialidade Atención Sociosanitaria a Persoas Depententes en Institucións Sociais por asuntos persoais e familiares: Dna. Montserrat Soto Brage.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde-Presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, en Ares a, seis de outubro de dous mil vinte e dous, e do que eu como Secretario-Acctal dou fe.

O ALCALDE
D.S.M. O SECRETARIO-ACCTAL.

RESOLUCIÓN en pdf