ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA A CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS

No salón de sesións do Concello de Ares, sendo as 10:30 horas do día 9 de setembro de 2022, procédese á reunión da Comisión Seleccionadora para a “CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE LIMPIADOR/A MUNICIPAL PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS“, integrada polos seguintes membros: Presidente D. Jose Ángel Carballo Feijóo, Secretaria Dna Mª Concepción Dragó Porta e vocais: D. Agustín Suárez Feal, D. Carlos Rivera López e D. Manuel Díaz González, co obxecto da corrección do primeiro exercizo da fase de oposición e posterior apertura do sobre identificativo da identidade dos aspirantes e asignación a cada un deIes/as as puntuacións acadadas no exercizo, obténdose os seguintes resultados:

DNI NOME E APELIDOS PU NTUAC IÓN CUESTIONARIO TEST
1 76414**** ANA ISABEL F£RNANDEZ SANESTEBAN 6,5
2 32925**** NATHANNY SILVA FERNANDES 8,5
3 32692**** ALICIA DURAN RICO 7,5
4 32704**** CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO 5
5 32657**** MARIA CARMEN VILLAR PIŃEIRO 9,5
6 76408**** MARIA CARMEN VIDAL DOPICO 5
7 32680**** ANA BELEN MARONO SEOANE 7
8 32672**** CLARA MARIA LEÏRO MONTEAGUDO 7
9 76407**** ANGELA MARIA SILVAR MARTINEZ 5
10 32669**** MARIA ANGELES SILVAR VARELA 10
11 32660**** MILAGROS VARELA PENA 8
12 32710**** FATIMA DIAZ ALVAREZ 8,5

Sendo necesario acadar un mínimo de 5 puntos para pasar a seguinte proba, decláranse aprobados os seguintes aspirantes:

DNI NOME E APELIDOS
76414**** ANA ISABEL FERNANDEZ SANESTEBAN
32925**** NATHANNY SILVA FERNANDES
32692**** ALICIA DURAN RICO
32704**** CARMEN MARIA RIOS LOUREIRO
32657**** MARIA CARMEN VILLAR PIÑEIRO
76408**** MARIA CARMEN VIDAL DOPICO
32680**** ANA BELEN MAROÑO SEOANE
32672**** CLARA MARIA LEIRO MONTEAGUDO
76407**** ANGELA MARIA SILVAR MARTINEZ
32669**** MARIA ANGELES SILVAR VARELA
32660**** MILAGROS VARELA PENA
32710**** FATIMA DIAZ ALVAREZ

O Tribunal, acorda citar ás aspirantes aprobadas que de seguido se relacionan para a PROBA DE GALEGO (segundo exercizo da fase de oposición) para o vindeiro venres 16 de setembro do 2022 ás 09:30 horas no salón de sesión do Concello de Ares.

32692**** ALICIA DURAN RICO
32657**** MARIA CARMEN VILLAR PIÑEIRO
76408**** MARIA CARMEN VIDAL DOPICO
32672**** CLARA MARIA LEIRO MONTEAGUDO
76407**** ANGELA MARIA SILVAR MARTINEZ
32669**** MARIA ANGELES SILVAR VARELA
32660**** MILAGROS VARELA PENA
32710**** FATIMA DIAZ ALVAREZ

Establécense dous días hábiles seguintes ao da publicación da presente acta aos efectos de alegacións e/ou
reclamacións.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión sendo as 11:10 horas.

ACTA en pdf