ACTA DE CONSTITUCION DO TRIBUNAL PARA CONTRATACIÓN DE 6 PRAZAS DE AUXILIAR DA POLICIA LOCAL.

 

No Salón de Sesións da Casa Consistorial, senda as 9,30 horas do día 1de xuño de 2022, baixo a Presidencia do Oficial Xefe da Policia Local D. Jaime Alberto Dominguez Fernández, reúnese o Tribunal encargado de Xulgar as probas para a contratación de 6 Auxiliares da Policia Local do Concello de Ares composto polos seguintes membros:

 

PRESIDENTE: D. JAIME ALBERTO DOMINGUEZ FERNANDEZ.
SECRETARIO: D. JOSE ANGEL CARBALLO FEIJOO.
VOGAIS: Dª CONCEPCIÓN DRAGO PORTA.
D. ANGEL ANTONIO RODRÍGUEZ CALVIÑO.
D. XABIER SANCHEZ ROMERO.

 

Aberto o acto pala Presidencia, procedese o chamamento e identificación dos opositores presentados para a realización da proba de coñecemento do idioma Galego.

 

Chamados os aspirantes convocados:

 

D. ALVARO PARRES PADIN, presenta o titulo de CELGA 4.
D. XOAQUIN MIGUEL NOVO VAZQUEZ, presenta o titulo de CELGA 4. Non presentándose a proba D. JUAN CAO DIEGUEZ.

 

A vista do resultado xeral do conxunto das probas o Tribunal por unanimidade acorda propoñer para súa contratación os seguintes opositores:

 

CONTRATACIÓN PERIODO DE 6 MESES:

D. ROBERTO OTERO SESMONDE.
D. CARLOS FERRER CASAL.
D. BORJA VILASANCHEZ RODRÍGUEZ.

 

CONTRATACIÓN POLO PERIODO DE 4 MESES:

D. ALEJANDRO GAGO GALDO.
D. RUBEN FERNANDEZ LOPEZ.
D. ALBERTO MANEIRO LIÑARES.

 

SUPLENTES:

D. XOAQUIN MIGUEL NOVO VAZQUEZ. 7,33 PUNTOS .
D. JUAN CAINZOS LOPEZ. 7,33 PUNTOS.
Dª DORA AMENEIRO HERMIDA. 6,53 PUNTOS .
D. ALVARO PARRES PADIN. 6 PUNTOS.

 

De conformidade co establecido na base 8.1 os aspirantes propostos para súa contratación dispoñen dun prazo de 3 días hábiles para a presentación na Secretaría Xeral deste Concello a documentación a que fai referencia a Base 2ª da presente Convocatoria.

 

E non sendo outro o obxecto deste acto e sendo as 10,00 horas do día ó comenzo sinalado polo Sr. Presidente dase por rematado o mesmo de todo o cal eu como Secretario certifico.

 

POLO TRIBUNAL

 

ACTA en pdf