10 Marzo 2021 14:00

Vista a Resolución de Alcaldía 100/21, aprobando a listaxe provisional de admitidos e excluidos da convocatoria para a creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a social municipal polo sistema de Concurso-Oposición libre.

Presentada documentación de subsanación por parte dunha aspirante, e rematado o prazo establecido ao efecto, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial a base 5ª. VEN EN RESOLVER:

Primeiro.- Aproba-la lista definitiva de admitidos e excluidos, do seguinte xeito.

Admitidos-as:
ALVAREZ COSTAS, ALBA
CABALEIRO RODRIGUEZ, LARA
CARBALLEDO ROCA, CARLA
DOVAL ALVAREZ, NATALIA
FANDIÑO RASCADO, IRIA
MESIA FRAGA, SOFIA
NEBRIL RODRIGUEZ, NOELA
NOGUEIRAS RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR
PAZ RODRÍGUEZ – NAVAS, BEATRIZ
SAAVEDRA PINO, DAVID
SANTIAGO PEREIRA, NORMA
SEOANE TORRENTE, PATRICIA
TAJES SUAREZ, MARIA BELEN
TORREIRO RODRÍGUEZ, TAMARA
VAZQUEZ SANCHEZ, PAULA
VEIRA FERRIN, ANA PATRICIA
ZAS CASTRO, MARIA MANUELA

Excluidos:
Ningún.

Segundo.- Designar o vindeiro mércores 17/03/2021 ás 9:00 horas no salón de actos da Alianza Aresana de Ares (Biblioteca) para a fase de oposición (1º exercicio).
Protocolo COVID-19.

Os aspirantes deberán acudir provistos de Mascarilla e bolígrafo, utilizando no acceso ás intalacións municipais o xel desinfectante dispoñible ao efecto.

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, en Ares, a 10 de marzo do 2021 do que eu Secretario dou fe.

O Alcalde.

D.S.M.
O Secretario

RESCOLUCIÓN en pdf