RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº456 /2022 DO 21 DE SETEMBRO DE 2022.

Asunto: SELECCIÓN DEFINITIVA DA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA IX.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou no DOG nº 46 a Orde do 8 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia .

Os Concellos de Ares, Mugardos, Fene e Cabanas asinaron un convenio de colaboración para a realización do programa de emprego REINICIA IX, co obxectivo de solicitar unha subvención ao abeiro da Orde citada por considerar o beneficio que supón a realización conxunta do obradoiro de emprego.

O 29 de xullo de 2022 mediante Resolución da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concédese ao Concello de Ares unha subvención, co núm de expediente 15/0007/2022, para financiar os gastos de formación e funcionamento, así como a subvención para os gastos salariais de 20 alumnos/as-traballadores/as participantes para as especialidades de SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais (10 alumnos/as-traballadores/as) e MAMD0209 Traballos de Carpintería e Moble (10 alumnos/as-traballadores/as).

Mediante a Resolución da alcaldía num 400/2022 do 30 de agosto de 2022, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal do persoal do Obraodoiro de Emprego REINICIA IX, as cales foron publicadas no taboleiro de edictos e na páxina web municipal.

Conforme o disposto nas bases reguladoras do proceso de selección, e de conformidade coa normativa vixente, RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a selección definitiva dos candidatos/as que se relacionan a continuación.

Director/a

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Yañez Casal, Mª Carmen 12,6
Garcia Coira, Magdalena 7
Pita Freire, Serafin 6,3
Castro Garcia, Nuria 5,8

Mestre de Carpintería

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Romero Rodríguez, José Carlos 9,67

Mestre de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en Institucións Sociais

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
García Pardo, Mª Teresa 11,76
López Veiga, Josefa 10,79
Varela Castro, Helena 9,2
Romero Fernandez, Susana 8,89
Canle Varela, Patricia 3,9

Mestre de Formación Empresarial

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Regueiro Perez, Dolores 10,5
Lopez Hermida, Rosa 9,46
Campaña Abuin, Victor 8,9
Rodriguez       Losada       Pérez- Montero, Mariana 7,8
Ruiz Cabanelas, Angel 7,77
Garcia Seoane, Mª Luz 5,65
Rey Paris, Rubén 5,4
Carballeira Dopico, Mª Jose 2,2

Mestre de Ensino Básico

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Garcia Aneiros, Amparo 6,89
Garcia Seoane, Mª Luz 4,97
Prieto Becerra, Maria 1,2

Auxiliar Administrativo

APELIDOS E NOME PUNTUACIÓN
Garcia Aneiros, Amparo 7,6
Filgueira Herva,Begoña 6,4
Sambade Tarrela, Mª Jesus 5,9
Chas Lopez, Marta 5,3
Hermida Martinez, Rocio 4,1
Calvo Souto, Laura 3,15
Ligia Iuliana, Luca 0,8
Calvo Pardo, Mª Luisa 0,4
Mallou Couto, Olga 0,4
Diaz Rego, Vanesa 0,2
Perez Rey, Cristina 0

Segundo.- Aceptar as alegacións de Rubén Rey Paris (docente de Formación Empresarial) e Susana Romero Fernández (docente de Atención Sociosanitaria) e evaluar e valorar según os criterios aprobados nas bases da convocatoria.

Terceiro.-
Disporán dun prazo 2 días hábiles para presentar as reclamacións e emendas que estimen oportunas.

En Ares, asinado dixitalmente en Ares a, 21 de setembro de 2022 por D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, Alcalde do Concello de Ares, do que eu, Secretario, dou fe.

RESOLUCIÓN  en pdf